Bardzo dobre wyniki Grupy Atende w 2015 roku

3/22/2016

Grupa Atende zanotowała w 2015 r. poprawę wszystkich głównych pozycji rachunku wyników. Dodatkowo przeprowadzono szereg działań prorozwojowych, których wyniki będą stanowiły mocny fundament dalszego wzrostu.

W 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 32% do 273 049 tys. zł, zysk brutto na sprzedaży o 16% do 64 023 tys. zł, wynik EBITDA o 5% do 20 865 tys. zł, zaś zysk netto wzrósł o 24% do 10 250 tys. zł. Za wzrosty odpowiada głównie spółka Atende, która zanotowała w 2015 r. znaczną poprawę wszystkich głównych pozycji rachunku wyników. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wzrosły o 42% do 239 077 tys. zł, zysk brutto na sprzedaży o 21% do 42 867 tys. zł, a wynik EBITDA o 78% do 15 916 tys. zł. Zysk netto Atende wyniósł 9 889 tys. zł, co oznacza wzrost o 91% r/r, pomimo znacznie niższych w 2015 r. dywidend otrzymanych ze spółek zależnych (1 580 tys. zł vs. 2 900 tys. zł w 2014 r.). Łączna kontrybucja spółek zależnych do skonsolidowanych wyników była niższa niż rok wcześniej, co głównie wynika z poniesienia znaczących kosztów i obciążeń organizacyjnych w związku ze znaczącym wysiłkiem prorozwojowym.

Warto podkreślić, że w 2015 r. największe znaczenie dla sprzedaży Grupy Atende miał sektor publiczny, w którym przychody wzrosły o 116% r/r do poziomu 119 071 tys. zł. Sytuacja w pozostałych sektorach działalności była stabilna, a uzyskane przychody ze sprzedaży były zbliżone do osiągniętych rok wcześniej.

„Wyniki finansowe, które Grupa Atende wypracowała w 2015 roku, bardzo cieszą, zwłaszcza zważywszy na ogrom prac rozwojowych, które udało się przeprowadzić w spółkach Grupy. Prace te wpłynęły na mniejszą dynamikę wzrostu zysków Grupy w 2015 roku, jednak stanowią mocną podstawę do dalszego, dynamicznego wzrostu w przyszłości. W Atende stawiamy na innowacyjność. Tworzymy rozwiązania, które rewolucjonizują naszą rzeczywistość w obszarze energetyki, telekomunikacji czy cyberbezpieczeństwa′ – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.

Rok 2015 to dla Grupy Atende czas intensywnego rozwoju. Największe działania w tym zakresie to przeprowadzone przez Atende Software projekty w zakresie energetyki, między innymi projekt innowacyjnego licznika energii elektrycznej oraz rozbudowa o nowe funkcjonalności systemu oprogramowania dla inteligentnych sieci energetycznych (tzw. Smart Grid). Działania rozwojowe objęły także systemy w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz szereg rozwiązań w zakresie dystrybucji treści multimedialnych. Duży wysiłek podjęła również spółka Sputnik Software, która poza intensywną rozbudową platformy dla jednostek samorządowych nabyła od Sygnity S.A. autorskie prawa majątkowe do konkurencyjnych aplikacji i systemu. Dzięki tym działaniom Sputnik Software stał się liderem rynku oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Pozostałe spółki Grupy także rozwijały swoje produkty i usługi.

W grudniu 2015 r. Atende podpisało umowę nabycia docelowo 60% udziałów w spółce Energy Data Lab. Nabyta spółka specjalizuje się w zaawansowanej analizie dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł, czyli w tzw. technologii Big Data. Dzięki akwizycji Grupa rozbudowała swoją ofertę w energetyce o kolejne innowacyjne usługi.