ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. została członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

6/30/2010

Na ostatnim posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (30 czerwca br.), ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. uzyskała członkostwo i została oficjalnie przyjęta w poczet Izby.

Jako znaczący na polskim rynku integrator systemów teleinformatycznych oraz odpowiedzialny partner biznesowy, ATM SI  uważa członkowstwo za prestiż dla firmy oraz ma nadzieję na owocną współpracę oraz ciekawe przedsięwzięcia organizowane wspólnie z PIIT.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych". Na tej podstawie Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki-telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 150 firm.