Znacznie lepsze niż rok temu wyniki Grupy Atende za I kwartał 2017 r.

5/16/2017

W I kwartale 2017 r. Grupa Atende oraz Atende S.A. zanotowały znaczącą poprawę wyników w stosunku do analogicznego okresu 2016. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 42 712 tys. zł, co oznacza wzrost o 36% r/r. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 27% w stosunku do I kwartału 2016 r. i wyniósł 14 364 tys. zł. Marża z usług abonamentowych – do których spółka przykłada dużą wagę - pokryła ponad 50% kosztów. To wszystko przy stosunkowo niesprzyjających warunkach makroekonomicznych.

Poprawie uległy skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Atende (zmniejszenie straty do 242 tys. zł z 2 115 tys. zł rok wcześniej), wynik EBITDA (zysk na poziomie 1 503 tys. zł wobec straty 592 tys. zł w I kwartale 2016 r.) oraz wynik netto (zysk na poziomie 17 tys. zł wobec straty 2 006 tys. zł rok wcześniej).

Okres ten charakteryzuje się nieco wyższymi kosztami niż rok wcześniej, co wynika ze wzmocnienia działów handlowych i wsparcia sprzedaży, głównie w spółce nadrzędnej, oraz ze zwiększenia skali działalności i rozszerzenia oferty o nowe produkty. Wzmocnienie działów sprzedaży przyniosło oczekiwane efekty. Sprzedaż do wszystkich sektorów wzrosła, z czego do sektora finansowego – aż o 84% - mówi Roman Szwed, prezes Atende S.A. Również dla kluczowym dla Grupy Atende rynku telekomunikacji i mediów osiągnięto sprzedaż większą o 32%.

Należy przypomnieć, że ze względu na sezonowość sprzedaży wyniki spółki nadrzędnej Atende w pierwszym kwartale zazwyczaj należą do najniższych w ciągu roku. Niemniej porównując wyniki tegoroczne z wynikami roku ubiegłego, spółka Atende, podobnie jak cała Grupa, zanotowała w I kwartale 2017 r. wyniki znacznie lepsze. Przychody wzrosły o 38% r/r, zaś zysk brutto na sprzedaży osiągnął 8 249 tys. zł (wzrost o 25% r/r). Poprawie uległ także wynik operacyjny (strata 997 tys. zł, wobec straty 1 669 tys. rok wcześniej), EBITDA (zysk 79 tys. zł, wobec straty 883 tys. zł rok wcześniej) oraz netto (strata 575 tys. zł, wobec straty 1 811 tys. zł rok wcześniej).

Spośród spółek zależnych istotny pozytywny wpływ na wyniki miało Atende Software i Sputnik Software, negatywny Atende Medica, Phoenix Systems, Energy Data Lab, a neutralny pozostałe spółki (OmniChip, TrustIT, A2 Customer Care).

Do grona spółek konsolidowanych doszła zarejestrowana w styczniu spółka A2 Customer Care sp. z o.o., w której emitent objął 60% udziałów, za kwotę 360 tys. zł. Celem spółki jest realizacja zadań z zakresu konsultingu, wdrażania oraz rozwijania produktów IT usprawniających zarządzanie biznesem klientów w oparciu o zaawansowane oprogramowanie, w szczególności systemy bilingowe. Spółka już realizuje pierwsze projekty w sektorze energetycznym. Planuje ponadto rozwijać polską elektromobilność w obszarze zarządzania infrastrukturą IT oraz systemów rozliczeniowych. Nowa spółka  doskonale wpisuje się w strategię Atende na lata 2016-2017, która zakłada rozwój Grupy w sektorze energetycznym. Dodatkowo, dzięki inwestycji w A2 Customer Care Grupa Atende rozszerza swoją ofertę o perspektywiczne, niszowe usługi, z potencjałem do ekspansji zagranicznej. – dodaje Roman Szwed.

Warto mieć na uwadze, że chociaż aktywność instytucji centralnych oraz spółek Skarbu Państwa w zakresie inwestycji informatycznych jest w dalszym ciągu ograniczona, sprzedaż do sektora publicznego wzrosła o 55% r/r. W jednostkach samorządu terytorialnego oraz szpitalach zaczęły być uruchamiane postępowania przetargowe. Powinno to mieć pozytywny wpływ na wyniki spółek Sputnik Software i Atende Medica w kolejnych okresach.

Cieszymy się, że w I kwartale 2017 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych wzrosła o 17% r/r., a wypracowana marża pokryła 50% kosztów stałych Grupy. Przykładamy do tego dużą wagę. – podkreśla prezes Szwed.

Największe znaczenie dla sprzedaży usług o charakterze stałym ma świadczenie usług serwisowych przez Atende, usług dystrybucji treści multimedialnych przez Atende Software oraz usług utrzymaniowych dla jednostek samorządowych przez Sputnik Software.