Zarząd Atende rekomenduje wypłatę dywidendy za 2012 r.

5/20/2013

W dniu dzisiejszym Zarząd Atende podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości 2 907 467,52 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2012 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w czerwcu 2013 r.

Rok wcześniej Spółka przeznaczyła 2 544 034,08 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadło 0,07 zł.

Zgodnie ze strategią rozwoju Atende do 2015 r. Zarząd dąży do zbudowania mocnych relacji z akcjonariuszami w oparciu o wypłacanie znaczących dywidend. Zarząd zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w kolejnych latach na poziomie między 30% a 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego. Wysokość rekomendowanej dywidendy odpowiadać będzie sytuacji ekonomicznej Spółki oraz ogólnej sytuacji gospodarczej.