Wyniki za I półrocze: przychód skonsolidowany analogiczny jak w 2016 r.

9/5/2017

Grupa Atende, jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, wypracowała w I półroczu skonsolidowany przychód ze sprzedaży na poziomie 93 311 tys. zł. Wynik ten był niewiele niższy od wyniku za analogiczny okres 2016 r. (spadek o 4%). Grupa zanotowała zysk EBITDA w wysokości 1 716 tys. zł (w 2016 r. 8 042 tys. zł) i stratę netto w wysokości 1 795 tys. zł (w 2016 r. zysk 3 114 tys. zł).

Niesatysfakcjonujący wynik finansowy powstał głównie w związku z niższą rentownością i mniejszymi przychodami w spółce nadrzędnej Atende, co z kolei związane jest z opóźnianymi i wciąż ograniczonymi inwestycjami informatycznymi instytucji centralnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym istotnych dla Grupy Atende spółek sektora energetycznego. Spółki zależne natomiast poprawiły wyniki w stosunku do I półrocza 2016 r. Przychód spółek zależnych wzrósł o 18% (z 19 468 zł w 2016 r. do 22 887 zł w 2017 r.), między innymi dzięki ożywieniu w branży IT obserwowanemu w administracji samorządowej oraz w sektorze ochrony zdrowia. Spółki zależne rozszerzają z sukcesem portfolio produktów w ramach własnych projektów badawczo rozwojowych, co umożliwia im dywersyfikację rynków zbytu, czego dowodem są pierwsze umowy sprzedaży  Atende Software, Phoenix Systems i OmniChip, do Francji, Kazachstanu i Rosji.

W przekroju sektorowym, w I połowie 2017 r. Grupa Atende zrealizowała znacząco wyższą sprzedaż w sektorze finansowym (wzrost o 52% r/r), co należy uznać za sukces na drodze równoważenia źródeł przychodów. W sektorze publicznym poziom sprzedaży był zbliżony do ubiegłorocznego (wzrost o 1%), ale niestety nadal na niezadawalającym poziomie. W sektorze przemysł, handel, usługi, w którym nastąpił spadek o 6%, nadal obserwowany był brak ożywienia w sektorze energetycznym. Natomiast skonsolidowane przychody osiągnięte na rynku telekomunikacji i mediów należy uznać za zadawalające pomimo spadku r/r. Spadek o 12% należy tłumaczyć bardzo wysoką bazą porównawczą spowodowaną realizacją znaczącego, pojedynczego projektu w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 „Pomimo bardzo trudnej sytuacji sektora rynku usług IT, wyniki Grupy Atende w całym 2017 r. powinny być dobre właśnie ze względu na rosnący wkład osiągających bardzo dobre wyniki spółek zależnych oraz portfel już zdobytych i potencjalnych kontraktów w spółce nadrzędnej. Naszym problemem nie jest utrata kontraktów, ale przesuwanie się przetargów, jak i realizacji projektów, w czasie. Wiele z nich będzie finalizowanych dopiero w IV kwartale bieżącego roku,′  – mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A.

Warto przypomnieć, że w drugim kwartale br. Atende zawarło istotną umowę na rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej, za łączną kwotę wynagrodzenia wysokości 17,3 mln zł brutto, z czego 14,1 mln zł brutto z realizacji zamówienia podstawowego.