Wyniki Grupy Kapitałowej Atende w III kwartale 2014 roku

11/14/2014

W III kwartale br. Grupa zanotowała lepsze wyniki finansowe, niż te osiągnięte w I i II kwartale. Jednakże, w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego, który był niezwykle udany, osiągnięte wyniki okazały się słabsze.

Na poziomie skonsolidowanym w III kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 47 313 tys. zł (spadek o 9% r/r), zysk brutto na sprzedaży 13 151 tys. zł (spadek o 13% r/r), EBITDA 4 016 tys. zł (spadek o 47% r/r). Zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym wynik netto Spółki jest w III kwartale (a także narastająco) - dodatni, ale na znacznie niższym poziomie, niż w ubiegłym roku. Zysk netto skonsolidowany wyniósł 1 412 tys. zł, a jednostkowy 1 205  tys. zł. Na poziom sprzedaży istotnie wpłynęła zbyt mała sprzedaż do sektora publicznego. Dodatkowo negatywny wpływ na wyniki miało zwiększenie kosztów ogólnego zarządu, co było spowodowane rozpoczęciem konsolidacji w pierwszej połowie roku spółek TrustIT i Phoenix Systems oraz większe koszty własne Spółki dominującej spowodowane strategicznym wzmocnieniem i rozszerzeniem działalności handlowej.

Na wyniki Grupy w III kwartale br. negatywnie wpłynęły spółki Atende Medica oraz Phoenix Systems. Pozytywny wpływ na wynik finansowy miały spółki Atende Software i Sputnik Software oraz w niewielkim stopniu spółka TrustIT. W spółce Atende nastąpiła znaczna poprawa przychodów ze sprzedaży oraz wypracowanej marży, zarówno w III kwartale, jak i w okresie trzech kwartałów 2014 r. w segmencie integracji infrastruktury teletechnicznej, którego główną domeną jest budowa i wyposażanie centrów danych. Zanotowano także znaczną poprawę sprzedaży w sektorze finansowym i sektorze przemysłu, handlu i usług, co należy odnotować jako kolejny krok zgodny ze strategią polegania jak najmniej na przychodach z sektora zamówień publicznych.