Wyniki Grupy Atende za I kwartał 2013 r. zgodne z oczekiwaniami

5/15/2013

W I kwartale br. Grupa Atende osiągnęła niewielką stratę netto, która jednak jest zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami Zarządu. Relatywnie słabsze wyniki I kwartału są zwykle rezultatem sezonowości sprzedaży.

Grupa Atende poniosła w I kwartale br. stratę netto w wysokości 1 378 tys. zł, wobec 272 tys. zł zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody uległy także zmniejszeniu, o 21% r/r, i wyniosły 28 745 tys. zł. Jednocześnie, zarówno jednostkowo, jak i w rachunku skonsolidowanym, Emitent wypracował wysokie dodatnie przepływy pieniężne netto, odpowiednio 4 160 tys. zł i 6 252 tys. zł. Są to wartości znacznie przekraczające poziom osiągnięty w I kwartale 2012 r.

„Zdajemy sobie sprawę, że prezentowane rezultaty są niezadowalające. Ze względu na sezonowość sprzedaży przychody w pierwszym kwartale należą zwykle do najniższych w ciągu roku. Uważamy, że jeśli nie wystąpią niesprzyjające warunki rynkowe, to stratę z pierwszego kwartału powinniśmy z łatwością nadrobić w przyszłych okresach.′ – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.

Emitent konsekwentnie dąży do w miarę równomiernego udziału czterech podstawowych sektorów rynku w uzyskiwanych przychodach, co powinno zapewnić większe bezpieczeństwo i stabilność, w szczególności w czasie niestabilnej sytuacji ekonomicznej. W I kwartale br. najwyższe przychody wygenerowali klienci z sektora telekomunikacja i media, których udział w całości przychodów Grupy wynosi 37%. W omawianym okresie najbardziej rozwinęła się sprzedaż do klientów sektora przemysł, handel, usługi (o 28% r/r), w ramach którego największe i wzrastające znaczenie ma rynek energetyczny.

Spółka przywiązuje specjalną uwagę do wzrostu sprzedaży usług abonamentowych. Są to głównie usługi oferowane w modelu cloud computing oraz usługi outsourcingowe i serwisowe. Warto podkreślić, że procentowy udział przychodów z usług abonamentowych w stosunku do całości przychodów wyniósł w I kwartale bieżącego roku 23%, ale procentowy udział marży ze sprzedaży był wyższy i wyniósł aż 44%. To wysokość marży ze sprzedaży decyduje o uzyskiwanym wyniku finansowym Spółki, dlatego uzyskanie tak dużego udziału marży z usług abonamentowych, czyli tych, które można uważać za stabilne i powtarzalne,  należy uznać za znaczny sukces Emitenta.