Wyniki finansowe Grupy Atende po I kwartale 2015 r.

5/13/2015

Na poziomie skonsolidowanym w I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 44 292 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% r/r, zaś zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 6% r/r do kwoty 10 781 tys. zł. Jeszcze lepsze wyniki osiągnęła Spółka w rachunku jednostkowym, a mianowicie wzrost przychodów r/r na poziomie 22% i wzrost zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 21%. Jednak, ze względu na wyższe koszty stałe oraz koszty finansowe, poziomy zyskowności Grupy uległy obniżeniu. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wyniósł 430 tys. zł, wobec 1986 tys. zł w roku ubiegłym, zaś na poziomie wyniku netto Grupa zanotowała stratę w wysokości 1 459 tys. zł, wobec zysku w wysokości 54 tys. zł rok wcześniej.

Wzrost kosztów stałych wynika głównie z rozbudowy działów handlowych i sił wdrożeniowych w Atende w celu zwiększenia skali działalności oraz rozszerzenia oferty o nowe produkty. Zwiększenie kosztów było zaplanowane i akceptowane jako wynik strategii intensywnego rozwoju Grupy. Dodatkowo, koszty stałe wzrosły w następstwie rozpoczęcia konsolidacji nowo nabytej spółki TrustIT oraz akwizycji Textus Virtualis.

„W minionym kwartale udało nam się znacznie zwiększyć przychody i marże ze sprzedaży. Niewątpliwie jest to potwierdzenie zasadności podjętych wysiłków w celu wzmocnienia sił handlowych i wdrożeniowych Atende. Pierwszy kwartał roku zwykle należy do słabych ze względu na sezonowość sprzedaży. Osiągnięty wynik uważamy za neutralny dla powodzenia całego roku. Liczymy, że w kolejnych kwartałach korzyści z wprowadzanych w Grupie zmian znacznie przekroczą poniesione na ten cel koszty.′ – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.

Warto podkreślić, że w I kwartale 2015 roku Grupa Atende odnotowała wzrosty sprzedaży we wszystkich sektorach rynku, poza sektorem publicznym. W tym sektorze od ubiegłego roku utrzymuje się mniejsza liczba postępowań przetargowych oraz brak realizacji dużych kontraktów. Jednak, zdaniem Zarządu, sytuacja w sektorze publicznym w kolejnych kwartałach powinna ulec poprawie.

Cały raport jest dostępny na stronie: http://www.atende.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe