Wyniki ATM Systemy Informatyczne S.A. po I półroczu 2012 r.

9/2/2012

W I półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zbliżone do osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży w wysokości 91,6 mln zł, uzyskując w tym okresie wyższą o 1,5 punktu procentowego marżę brutto na sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży). W efekcie Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne osiągnęła w I półroczu br. 17,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższe koszty poniesione w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. spowodowały efektywny spadek zysku netto do sumy 1,1 mln zł (41%). Jednostkowe wyniki finansowe w tym czasie uległy pogorszeniu. Przychody ATM SI w I półroczu 2012 r. wyniosły 85,1 mln zł, wobec 92,4 mln zł wypracowanych w I półroczu 2011 r. Również zysk brutto na sprzedaży uległ zmniejszeniu – o 10% r/r – i wyniósł w I półroczu br. 14,8 mln zł. W efekcie zysk netto był bliski zera i wyniósł -73 tyś zł..Pierwsza połowa roku nie należała do najbardziej udanych ze względu na osiągnięte wyniki finansowe, ale biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i fakt, ze Emitent podlegał w tym samym czasie znacznym przekształceniom organizacyjnym, należy uznać wyniki za umiarkowanie satysfakcjonujące. Należy pamiętać, że pierwsza połowa roku dla spółek z sektora integracji systemowej należy zwykle do słabszych. – mówi Roman Szwed, prezes Zarządu Spółki.W pierwszej połowie roku Spółka zanotowała ewidentne sukcesy. W I kwartale z powodzeniem zakończyła realizację największego kontraktu w historii działalności Spółki, dotyczącego budowy i wdrożenia Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112 (OST 112). Zakończenie tego wdrożenia można uznać za duży sukces i dowód na to, że Spółka jest w stanie realizować najbardziej wymagające projekty w ogólnopolskiej skali. Spółka kontynuowała również z sukcesem wdrożenie i integrację systemu aplikacyjnego AMI (ang. Advance Metering Infrastructure) dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej. Warte zdecydowanego podkreślenia są dobre wyniki, które zanotowały spółki zależne ATM Software i Sputnik Software.Na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynęły wzrost kosztów oraz zakończenie realizacji kontraktu OST 112. Staramy się wypełnić lukę po tym kontrakcie, jednak nie sprzyjają temu opóźnienia w przeprowadzanych w sektorze publicznym przetargach. – dodaje prezes Spółki.Od 25 kwietnia Spółka tworzy Grupę Kapitałową, w skład której weszły trzy spółki zależne: ATM Software (100% udziałów), Impulsy (78,46%) oraz Sputnik Software (60%). Utworzenie Grupy Kapitałowej zakończyło działania reorganizacyjne na podstawie przyjętego 28 listopada 2011 r. Planu Podziału polegającego na wydzieleniu z ATM S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) i przeniesieniu jej do ATM Systemy Informatyczne S.A. ZCP objęło całość aktywów i zobowiązań ATM S.A. związanych z usługami integratorskimi wraz z posiadanymi przez ATM S.A. akcjami ATM Systemy Informatyczne S.A. oraz udziałami w pozostałych spółkach integratorskich. Ukoronowaniem zmian organizacyjnych było rozpoczęcie 28 maja 2012 r. notowań Spółki na GPW.