Wyniki Atende: Dobre I półrocze

9/13/2019

Grupa Atende osiągnęła w I półroczu 2019 r. dobre, lepsze niż rok wcześniej, wyniki. W całej Grupie wypracowano skonsolidowany przychód ze sprzedaży w wysokości 147 118 tys. (wzrost r/r o 28%) oraz zysk brutto na sprzedaży na poziomie 34 617 tys. zł (wzrost r/r o 11%). Atende S.A. w rachunku jednostkowym osiągnęło przychody w wysokości 119 160 tys., co oznacza wzrost aż o 42% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego i zysk brutto na sprzedaży na poziomie 19 366 tys. (wzrost o 12% r/r).

W tym samym czasie koszty ogólnego zarządu całej Grupy wzrosły tylko nieznacznie (o 5% r/r), dzięki czemu poprawie uległy wynik EBITDA (zysk na poziomie 8 959 tys. zł, wzrost o 136% r/r) oraz wynik netto Grupy Atende (zysk 842 tys. zł wobec straty 1 024 tys. zł w I półroczu 2018 r.).

Spośród spółek zależnych największy pozytywny wpływ na wyniki miały Sputnik Software, Atende Software i A2CC, dodatnie wyniki wypracowały również spółki TrustIT i Atende Medica.

Najwyższe przychody ze sprzedaży Grupy Atende w I półroczu 2019 r. zanotował tradycyjnie sektor telekomunikacji i mediów. Wyniosły one 48,8 mln zł (wzrost o 11% r/r.), przede wszystkim w wyniku rozbudowy przez Atende infrastruktury transmisji danych (w tym w zakresie technologii LTE), oraz rozliczeń i bilingu usług IP dla operatorów mobilnych. Ważnym i perspektywicznym dla Grupy osiągnięciem było zawarcie przez Atende Software umowy z wiodącą grupą mediową All Media Baltics, działającą w krajach bałtyckich. Przedmiotem umowy było wdrożenie i dostosowanie stworzonej przez Atende Software platformy redGalaxy do dystrybucji treści multimedialnych w Internecie.

Najwyższy wzrost sprzedaży w Grupie Atende uzyskał sektor przemysł, handel, usługi (zwiększenie o 131% r/r do kwoty 44,7 mln zł). Jest to spowodowane realizacją wielu projektów głównie przez spółkę nadrzędną, z których największe dotyczyły rozbudowy systemów sieciowych w spółkach Poczty Polskiej (łączna wartość 18,5 mln zł) oraz infrastruktury informatycznej w spółce energetycznej (6,6 mln zł).

Grupa zrealizowała także sprzedaż wyższą o 29% niż rok wcześniej w sektorze finansowym (12,6 mln zł). Ponad połowa (55%) tej kwoty wynika ze sprzedaży przez Atende rozwiązań informatycznych do banków, m.in. z zakresu bezpieczeństwa i wirtualizacji. Natomiast przychody od klientów sektora publicznego były na poziomie zbliżonym do I półrocza 2018 r. (41,0 mln zł, zmniejszenie o 1% r/r).

Cieszy znaczny wzrost przychodów w strategicznych obszarach naszej działalności. Liczymy na to, że relatywnie słabszy wynik w sektorze publicznym zostanie odwrócony w nadchodzących okresach rozliczeniowych. Tę samą nadzieję wiążemy z sektorem energetycznym w zakresie inteligentnych sieci. Znaczący wysiłek inwestycyjny w tych kierunkach powinien tym samem przynieść oczekiwane efekty. Jednak chyba najbardziej nas cieszy sukces Atende Software w zdobyciu znaczącego kontraktu poza Polską oraz sukcesy spółek Grupy w zdobywaniu pierwszych kontraktów w oparciu o własne rozwiązania i produkty. Dobrym przykładem są pierwsze sukcesy związane z wdrażaniem własnych rozwiązań opartych na technologii blockchain przez Atende S.A. – dodaje Roman Szwed.