Zarys strategii
Grupy Kapitałowej Atende

Koncentrujemy się na realizacji trudnych technologicznie projektów

Podsumowanie

W ciągu najbliższych dwóch lat Grupa Atende planuje rozwój oparty na wykorzystaniu przewag rynkowych wynikających z szerokiej wiedzy inżynierskiej oraz zakumulowanych umiejętności technicznych. Główne kierunki wzrostu oparte będą na silnych stronach Grupy oraz kierunkach rozwoju wyznaczonych w poprzedniej strategii firmy, z jeszcze większą koncentracją na sprzedaży usług, rozwoju nowych produktów i wzmocnienia efektu synergii w Grupie.

Priorytetem będzie świadczenie usług integracji oraz utrzymania IT dla wymagających klientów przy jednoczesnym wzroście sprzedaży autorskich rozwiązań opartych na innowacyjnym oprogramowaniu oraz sprzedaży produktów będących urządzeniami elektronicznymi zaprojektowanymi w laboratoriach Grupy.

Doświadczenie poprzednich lat pokazuje, że wspomniane usługi i rozwiązania mogą cieszyć się zainteresowaniem także na rynkach zagranicznych. Właśnie sprzedaż na rynkach zagranicznych staje się jednym z najważniejszych celów do zrealizowania w nadchodzących latach.

Bardzo dobra sytuacja finansowa, w tym brak obciążenia kredytami zwiększa potencjał Grupy do realizowania celów strategicznych.

Realizacja strategii w latach 2018-2019 oraz cele strategiczne na lata 2020-2021

Nowa strategia jest strategią rozwoju, szybkiego wzrostu, zajmowania nowych pozycji - szczególnie za sprawą szerszej oferty usługowej, innowacyjnego oprogramowania i wykorzystania przewag technologicznych Grupy - oraz wyjścia na rynki zagraniczne. Planowany wzrost sprzedaży usług o charakterze stałym (abonamentowym) da komfort przewidywalności przychodów. Brak obciążenia kredytami zwiększa potencjał Grupy do realizowania celów strategicznych.

Realizacja strategii z lat 2018-2019

W poprzedniej strategii na lata 2018-2019 zostały postawione cztery główne cele strategiczne:

• Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji
• Przesunięcie oferty w stronę usług abonamentowych
• Rozwój autorskiego oprogramowania opartego na nowych technologiach
• Eksport produktów i usług o potencjale globalnym


Z analizy przeprowadzonej na koniec 2019 r. wynika, że cele strategiczne na lata 2018-2019 zostały osiągnięte. Niemniej w zakresie efektywności wdrażania głównych założeń strategicznych widać pewne zróżnicowanie: dwa spośród celów strategicznych, czyli Cel 1 („Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji”) oraz Cel 3 („Rozwój autorskiego oprogramowania opartego na nowych technologiach”), zostały zrealizowane w stopniu w pełni zadawalającym. Zrealizowano także dwa pozostałe cele strategiczne, ale efektywność ich realizacji musi ulec poprawie.

Cele strategiczne na lata 2020-2021

Z analizy dotyczącej sukcesów Grupy podczas ostatnich lat wynika, że obrany kierunek jest właściwy i nie ma powodu do gruntownej zmiany strategii. Z tego względu główne dotychczasowe założenia strategiczne będą konsekwentnie kontynuowane w latach 2020-2021. Dokonujemy jednak koniecznych modyfikacji, w szczególności uwzględniając wiodące innowacyjne technologie na świecie, takie jak: telekomunikacja 5G, Internet Rzeczy (ang. IoT), Sztuczna Inteligencja (ang. AI), blockchain, a także kładąc większy nacisk na usługi abonamentowe i eksport.

Wizja, misja i wartości

Będziemy nadal kontynuować rozwój Spółki nie zmieniając naszej wizji, misji i naszych wartości

Wizja

Być partnerem Pierwszego Wyboru dla firm i instytucji potrzebujących wsparcia teleinformatycznego o najwyższych standardach

Misja

Budować sukces naszych klientów innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi.

Wartości

Najwyższa jakość,
etyka i odpowiedzialność,
pasja

Główne cele strategiczne na lata
2020-2021 są następujące:

Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji, w tym w zakresie telekomunikacji mobilnej z uwzględnieniem technologii 5G

Rozwój oprogramowania i usług na nim opartych oraz rozwój projektowania i budowy urządzeń elektronicznych opartych na autorskich rozwiązaniach technicznych, w tym na technologiach IoT, AI i blockchain

Intensyfikacja rozwoju i sprzedaży usług, z naciskiem na usługi abonamentowe

Rozwój eksportu w oparciu o sprzedaż własnych produktów i usług.

Ważnym elementem strategii w spółce giełdowej jest wzrost wartości spółki. Ze względu na słabość rynku kapitałowego, w poprzednim okresie nie udało się takiego wzrostu osiągnąć. Udało się niemniej wypłacać akcjonariuszom znaczące i rosnące co do wartości dywidendy.

Zamierzamy kontynuować politykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami w postaci wypłaty dywidend, a ważnym celem na lata 2020-2021 - uzupełniającym cztery powyższe - staje się:

• Wzrost wartości Spółki

Faktyczna wartość Spółki będzie w oczywisty sposób uzależniona od poprawy koniunktury panującej na rynku kapitałowym. W zakresie możliwej poprawy koniunktury Zarząd Emitenta należy do optymistów.

Atende na koniec 2019 roku to Grupa Kapitałowa składająca się z ośmiu spółek o rosnącym potencjale rynkowym, dysponująca szeregiem innowacyjnych produktów, z dobrą historią pierwszych sprzedaży na rynkach zagranicznych, a także posiadająca znaczny zapas gotówki. Lata 2020 i 2021 powinny być zatem latami szybkiego wzrostu i umocnienia się pozycji Grupy na rynku.

Realizacja celów strategicznych w latach 2020-2021

Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji oraz rozwój autorskiego oprogramowania opartego na nowych technologiach

Głównym celem strategicznym pozostaje utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji oraz rozwój produktów własnych Grupy Atende. W obszarze telekomunikacji mobilnej, infrastruktury krytycznej, telekomunikacji multimedialnej, inteligentnej energetyki oraz ochrony zdrowia zostały w grupie stworzone i wypracowane unikalne rozwiązania. Są one produkcyjnie wdrożone i eksploatowane przez Klientów. Potrzebna jest konsekwentna kontynuacja tych kierunków rozwoju z uwzględnieniem innowacyjnych technologii, zarówno w spółce nadrzędnej, jak i w spółkach zależnych.

Emitent będzie w dalszym ciągu specjalizował się w realizacji złożonych projektów integracyjnych o najwyższym stopniu komplikacji technicznej w oparciu o rozwiązania wiodących, globalnych dostawców. W dużo większym stopniu będzie polegać na swoich własnych produktach i usługach, w szczególności wykorzystując już zdobyte doświadczenie i wiedzę w zakresie nowych trendów w technice, jakimi są technologie 5G, czy technologie blockchain.

Spółki zależne będą kontynuować rozwój usług i oprogramowania, a także projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych, wykorzystując posiadane kompetencje techniczne i już zdobyte doświadczenie, m.in. w zakresie Sztucznej Inteligencji (AI), czy Internetu Rzeczy (IoT).

Intensyfikacja rozwoju i sprzedaży usług, z naciskiem na usługi abonamentowe

Zmierzamy do tego, aby udział sprzedaży oprogramowania własnego i usług opartych na tym oprogramowaniu dominował w całkowitych przychodach i marży Grupy, co w przypadku większości spółek zależnych ma już miejsce. Planowane jest tworzenie kolejnych, innowacyjnych usług, których sprzedaż ma charakter stały i rekurencyjny.

Aby zintensyfikować rozwój usług w spółce dominującej wdrażane są zmiany organizacyjne. Na początku 2020 roku został utworzony Pion Usług i Rozwiązań Dedykowanych, którego zadaniem jest rozwój i sprzedaż usług opartych w znacznym stopniu na produktach własnych oraz produktach wybranych firm trzecich.

Będziemy bardziej niż dotychczas dążyli do zrównoważonej struktury sprzedaży pomiędzy sektorami, z naciskiem w szczególności na wzrost sprzedaży do sektora finansowego, przy zachowaniu dobrej pozycji w sektorze telekomunikacji i mediów. Możliwość rynkowego wykorzystania innowacyjnych produktów Grupy w sektorze energetycznym będzie zależeć głównie od nowego politycznego otwarcia w zakresie strategii energetycznej dla Polski, co zdaniem Zarządu ma szansę się urzeczywistnić.

Spółki Grupy mogą pochwalić się wieloma innowacyjnymi produktami z uwzględnieniem najnowszych światowych trendów technologicznych. Krótkie charakterystyki niektórych z nich przedstawione są poniżej. Produkty te przygotowywane są zarówno na rynek krajowy, jak i globalny.

Rozwój eksportu w oparciu o sprzedaż własnych produktów i usług

Szczególną wagę Grupa Atende będzie przywiązywać do intensyfikacji eksportu produktów i usług własnych, w szczególności tych o potencjale globalnym. W poprzednim okresie udało się zarówno Atende, jak i spółkom z Grupy poczynić pierwsze kroki w ekspansji zagranicznej i dlatego można przypuszczać, że lata 2020-2021 będą latami znaczących przychodów i zysków osiąganych ze sprzedaży poza rynkiem krajowym. Należy spodziewać się, że cyfrowa transformacja spowoduje także na rynkach zagranicznych dalszy wzrost zainteresowania flagowymi produktami z portfolio Grupy związanymi z telewizją internetową, inteligentną energetyką czy outsourcingiem IT.

Warto dodać, że sprzedaż zagraniczna będzie rozwijana dwutorowo: organicznie poprzez działania rozwojowe w ramach istniejących produktów i kompetencji, a także poprzez potencjalne działania akwizycyjne.

Wzrost wartości Spółki

Najważniejszym elementem dbałości o wzrost wartości Spółki jest realizacja powyższej strategii w zakresie działań operacyjnych, które mają prowadzić do stabilnego wzrostu przychodów i zysków. Dwa nadchodzące lata powinny okazać się kluczowe w zakresie realizacji tego celu ze względu na zakumulowany kapitał w postaci wielu nowych i dobrze rokujących produktów wytworzonych w Grupie.

Spółka będzie dążyła także do zawierania korzystnych umów o współpracy zarówno z kontrahentami będącymi dostawcami, jak i odbiorcami technologii i produktów wytworzonych w laboratoriach Grupy. Dobre relacje z kontrahentami będą w przekonaniu Zarządu kontrybuować do obustronnego sukcesu. Przykładem takich relacji są umowy dotyczące partnerstwa w innowacyjnych projektach podpisane ostatnio z Apator S.A. oraz NASK S.A.

Istotnym elementem wzrostu wartości Spółki jest budowane jej marki. Zamierzamy kontynuować budowę marki Atende i Grupy Atende poprzez aktywny udział w prestiżowych konferencjach, kongresach i innych wydarzeniach podkreślając zawsze naszą szczególną pozycję w hierarchii spółek wysokich technologii i spółki bezkompromisowej w zakresie etyki biznesu. Zamierzamy nadal wspierać Uniwersytet Warszawski w organizowaniu corocznego Festiwalu Nauki i innych proedukacyjnych działaniach mających na celu tworzenie od podstaw polskiego potencjału informatycznego. Planujemy także wspierać wiodące instytucje kulturalne i projekty kultury wysokiej, między innymi pozostając mecenasem Teatru Polskiego w Warszawie i Teatru Śląskiego w Katowicach.

Emitent będzie dbał także o kształt struktury Grupy, dążąc do uzyskania efektu synergii we współpracy między spółkami. W dniu 27 grudnia 2019 r. została zawarta umowa sprzedaży wszystkich udziałów Emitenta w spółce Sputnik Software za sumę 16.2 mln zł. Pozyskane środki będą mogły być przeznaczone na finansowanie rozwoju lub przejęcia takich firm, które w krótkim terminie przełożą się na umocnienie pozycji rynkowej Grupy i zwiększenie zysków.

Zarówno Emitent, jak i wszystkie spółki Grupy zamierzają przykładać wiele uwagi w zakresie dbałości o pracowników, ciągłą ich edukację i dobrą kulturę pracy. Planujemy dalsze, pomyślne wyselekcjonowanie z rynku najbardziej utalentowanych pracowników i kontynuację ich rozwoju w myśl zasady, że najbardziej ważącym kapitałem firmy jest kapitał ludzki.

Emitent zamierza nadal finansować rozwój w sposób bezpieczny starając się ograniczać jedynie do korzystania ze środków własnych. Utrzymanie niskiego poziomu zadłużenia traktujemy jako klucz do stabilności finansowej Spółki. Oczekiwanym efektem opisanej strategii jest zrównoważone połączenie stabilnej polityki dywidendy z racjonalnym finansowaniem inicjatyw nakierowanych na wzrost wartości Spółki oraz konsekwentne budowanie wartości marki.

Obszary działania strategicznego

Usługi outsourcingowe dla wymagających klientów (Atende, Trust IT)

W wyniku coraz większej liczby działających aplikacji biznesowych i konieczności obsługi zarówno pracowników, jak i klientów w sieci, zmieniają się oczekiwania biznesu wobec wewnętrznych działów IT. Z tego powodu usługi utrzymywania sieci i systemów ICT będą coraz częściej przez naszych klientów zlecane „na zewnątrz”. Dążymy do znaczącego wzrostu udziału usług outsourcingowych w całkowitej sprzedaży Grupy. Jako Atende upatrujemy szczególną szansę rozwoju w tym zakresie ze względu na wieloletnie doświadczenie z wiodącymi producentami sprzętu i oprogramowania oraz posiadanie zespołu certyfikowanych inżynierów o wyjątkowych kwalifikacjach. Uzupełnieniem oferty w tym zakresie jest Atende Business Cloud - własna chmura oferowana w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service). Z kolei naszą ofertę outsourcingu w wymiarze usług typu HelpDesk uzupełnia spółka Trust IT.

Sieci pakietowe, 5G i SMaCS czyli rozwiązania dedykowane dla operatorów (Atende)

Nasze doświadczenie oraz kompetencje są dzisiaj doceniane przez klientów sektora operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie systemów zarządzania użytkownikami i jakością transmisji, monitorowania sieci i rozliczania usług. Od lat współpracujemy z firmą Cisco Systems, wdrażając rozwiązania rdzenia sieci usługowej (ang. Packet Core) u wszystkich największych klientów sektora telekomunikacji mobilnej w Polsce. Wykonaliśmy już pierwszy krok na drodze do implementacji 5G w sieciach operatorów i działania te w najbliższych latach będą intensyfikowane. W odpowiedzi na szybkie zmiany zachodzące w obszarze technologii i określanych przez operatorów mobilnych nowych scenariuszy świadczonych przez nich usług, rozwijamy nasz autorski system SMaCS (ang. Service Management and Charging System), m.in. właśnie pod kątem sieci 5G. Dzięki systemowi SMaCS, dostawcy usług internetowych mogą poprawić jakość oferowanych produktów - wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu swoich klientów - poprzez tworzenie nowych usług oraz dostarczenie ich na rynek szybko i przy stosunkowo niskich kosztach. SMaCS będzie oferowany przez spółkę także na rynkach zagranicznych.

Atende ChainDoc (Atende)

Atende jest jednym z liderów rynku pod względem liczby komercyjnych wdrożeń opartych na technologii blockchain. Nasza koncepcja polega na tworzeniu prywatnych sieci blockchain dedykowanych konkretnym branżom, w oparciu o dopuszczone do tej sieci podmioty i wskazane przez nich zaufane węzły oraz Centralny Węzeł Zaufany dostarczany przez NASK S.A. Dzięki atrybutom takim jak niezaprzeczalność, niezmienność i trwałość zapisanych transakcji lub/i dokumentów, rozwiązanie doskonale wpisuje się w trendy transformacji cyfrowej firm oraz instytucji, a także umożliwia budowanie rozwiązań w modelu „bez papieru” (ang. paperless). Największa liczba dotychczas zrealizowanych przez Atende projektów dotyczy tzw. trwałego nośnika do zastosowania w komunikacji banków z konsumentami – w ramach systemu ChainDoc. Planowany jest dalszy rozwój sprzedaży do branży finansowej, a także do innych branż, w tym logistyki. Spółka przymierza się także do promocji rozwiązania na rynkach zagranicznych.

Smart Monitoring i oferta Managed Services (Atende)

Autorski system Smart Monitoring bazuje na trzech filarach. Jest to narzędzie do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej oraz technicznej (dostosowane do potrzeb klienta w oparciu o dedykowane czujniki), w zależności od wybranego modelu usługi uzupełnione o wiedzę ekspertów i inżynierów Atende oraz reakcję na alerty pojawiające się w systemie monitoringu. Dzięki systemowi Smart Monitoring jesteśmy w stanie przewidywać możliwe awarie u klientów, a dzięki spisanym procedurom reakcji opartymi o bibliotekę ITIL możemy na nie proaktywnie reagować. Usługa skierowana jest do klientów z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności tych mających w niektórych obszarach ograniczone własne zasoby IT i klientów, u których działy IT koncentrują się głównie na wsparciu procesów biznesowych w swoich organizacjach i poszukują kompetentnego i stabilnego partnera, który zapewni im bezpieczeństwo ciągłości działania posiadanej infrastruktury. Usługę Smart Monitoring uzupełniamy ofertą usług zarządzanych (ang. Managed Services). W swej podstawowej wersji Smart Monitoring jest dobrym punktem wyjścia dla bardziej zaawansowanych projektów usługowych.

Cyberbezpieczeństwo (Atende)

Z sukcesem rozwijamy i planujemy dalszy rozwój integracji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa – od technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci (m.in. firewalle, IPS, ochrona DNS, antyDDoS) i systemów zarządzania bezpieczeństwem (m.in. SIEM i SOAR), po zapewnienie bezpieczeństwa stacji końcowych oraz danych. Jednym z kluczowych sektorów pod względem dalszego rozwoju w tym obszarze jest sektor energetyki (m.in. bezpieczeństwo OT, systemy SCADA). Ofertę rozbudowujemy także dla sektora telekomunikacji, finansów oraz dla sektora publicznego.Obszary działania strategicznego w spółkach z Grupy

1 Atende Industries
Rozwiązania dla inteligentnej energetyki

Inteligentne Sieci (ang. Smart Grid) to sieci elektroenergetyczne nowej generacji, łączące klasyczne sieci dystrybucyjne z technologiami teleinformatycznymi. Stanowią nieuchronną przyszłość globalnej energetyki ponieważ prąd z inteligentnych sieci może być tańszy i bardziej ekologiczny, a one same – znacznie efektywniej zarządzane. Spółka z powodzeniem wdrożyła wielkoskalowy system inteligentnego opomiarowania dla Energa Operator. Wdrożony system o nazwie redGrid to kompleksowa platforma umożliwiająca zdalny odczyt i parametryzację urządzeń pomiarowych, realizację procesów biznesowych dystrybutorów sieci energetycznej oraz zapewniająca kompleksową obsługę danych pomiarowych i biznesowych. W oczekiwaniu na wzrost zamówień na oprogramowanie dla inteligentnych sieci w Polsce, Atende Industries rozwija autorską platformę informatyczną besmart.energy do zarządzania klastrami energetycznymi (podmiotami współpracującymi ze sobą w ramach tzw. energetyki rozproszonej). Rozwiązanie zostało opracowane w ramach zrealizowanego przez Atende Industries projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

2 Phoenix Systems
Oprogramowanie dla Internetu Rzeczy

System operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS spółki Phoenix Systems z powodzeniem jest w stanie obsłużyć potrzebne funkcjonalności urządzeń Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). W 2018 spółka udostępniła oprogramowanie w modelu open-source na portalu GitHub. Specjalna wersja systemu została wykorzystana do budowy „inteligentnego” licznika gazowego iSmart wytwarzanego przez Apator Metrix. W najbliższych latach planowany jest rozwój współpracy z firmą Apator w ramach produkcji nowej generacji liczników energii elektrycznej wpisujących się w koncepcję budowy sieci LTE 450 na potrzeby systemu elektroenergetycznego. Będzie to jedno z pierwszych rozwiązań tego typu na rynku globalnym.

3 A2CC
eCars – oprogramowanie dla elektromobilności

W związku z planowanym rozwojem rynku samochodów elektrycznych w Polsce, A2 Customer Care rozszerzyło swoją ofertę produktową o system eCars - oprogramowanie do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych i pobierania opłat za ładowanie. Dobry punkt startowy dla szerokiego wyjścia na rynek stanowi fakt, że rozwiązanie znalazło do tej pory zastosowanie w pilotowym wdrożeniu w Warszawie, oraz na stacjach benzynowych jednego ze znaczących dostawców paliw.

4 OmniChip
Projektowanie układów scalonych i urządzeń elektronicznych

Firma OmniChip planuje dalszy rozwój swojej głównej specjalizacji opartej na projektowaniu układów scalonych. W kolejnych latach punktem szczególnej uwagi będzie tworzenie tzw. bloków IP do układów scalonych stosowanych w komunikacji bliskiego zasięgu, tzw. NFC (ang. Near Field Communications). Technologia ta znajduje coraz szersze zastosowanie w świecie Internetu Rzeczy (ang. IoT). Przykłady zastosowań dotyczą branży spożywczej (utrzymanie odpowiednich warunków przechowywania i transportu żywności), ubraniowej (weryfikacja oryginalności produktu) czy łączności bluetooth. Firma skupi się na rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych.

5 OmniChip
Akadi – urządzenie do pomiaru jakości powietrza

Smog i jego wpływ na nasze życie staje się coraz ważniejszym problemem nie tylko w ocenie młodego pokolenia ale także dla decydentów, dla administracji centralnej, samorządów, a także firm i korporacji, którym zależy na realizacji misji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Spółka OmniChip zaprojektowała i wyprodukowała stację pomiaru jakości powietrza p.n. Akadi, która spełnia wysokie standardy pomiarowe, uzyskane dzięki współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Urządzenie pozwala na niezawodny i rzetelny pomiar pyłów zawieszonych (PM1.0, PM2.5, PM10) i innych zanieczyszczeń (m.in. tlenków azotu i siarki). Aktualnie prowadzone pilotaże potwierdzają jakość urządzeń. Planowany jest intensywny rozwój sprzedaży miernika.

6 Codeshine (EDL)
Oprogramowanie szyte na miarę

Spółka Energy Data Lab specjalizująca się w oprogramowaniu dla energetyki w zakresie sterowania popytem, ze względu na całkowity zastój w tej dziedzinie w kraju, przeszła kompletną restrukturyzację produktową. Zmieniła także markę firmy na Codeshine. Celem na najbliższe lata jest dostarczanie klientom z różnych branż wysokiej jakości oprogramowania internetowego, wraz z usługami doradztwa, wsparcia rozwoju oraz utrzymania. Jednym z pierwszych projektów zrealizowanych według nowych założeń spółki jest aplikacja TGI Smart zrealizowana przy bliskiej współpracy i dla firmy Kantar. Jest to nowatorska platforma posadowiona w chmurze AWS do monitoringu zjawisk konsumenckich, oferująca wystandaryzowane raporty analityczne. Codeshine wykorzystując zdobyte wcześniej kompetencje w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych (ang. Big Data) posiada ciekawą ofertę, którą zamierza wykorzystać głównie do ekspansji zagranicznej.