Atende Next
Strategia Grupy Atende na lata 2022-2024

Strategia wzrostu i innowacji oparta na solidnych fundamentach: doświadczeniu, wiedzy oraz wysokich kompetencjach technologicznych

Od 30 lat Atende czynnie uczestniczy w największych i najważniejszych projektach ICT w Polsce. Wielokrotnie dawaliśmy świadectwo bycia dostawcą najwyższej jakości, o wyróżniającym poziomie wiedzy i kompetencji technologicznych.

Wraz z nowym Zarządem, dynamiczną zmianą otoczenia technologicznego oraz pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, 
przedstawiamy nową strategię dla Grupy – Atende Next – pierwszą w historii spółki strategię, określającą kierunki oraz priorytety wzrostu organizacji wraz z ambitnym i konkretnie zdefiniowanym planem działań na kolejne trzy lata. Strategia odpowiada na główne pytanie „Co dalej”, dlatego naszym hasłem przewodnim jest "Atende Next".

Priorytetowe obszary technologiczne, w których planujemy się rozwijać, oparte są na pięciu trendach, które dzisiaj napędzają wzrost branży technologicznej w Polsce i na świecie: telekomunikacja, inteligentna energetyka, przemysł 4.0 i internet rzeczy, półprzewodniki oraz szeroko pojęta transformacja cyfrowa. W każdym z tych obszarów posiadamy osiągnięcia, implementacje oraz know-how, które pozwalają nam wyznaczyć cele strategiczne w oparciu o posiadane przez nas przewagi konkurencyjne.

Spośród znaczących projektów, które już zrealizowaliśmy w tych obszarach, warto wymienić m.in. rozwój oprogramowania dla jednego z największych operatorów telefonii komórkowej oraz nowe usługi własne świadczone dla największej polskiej grupy branży spożywczej. Na szczególną uwagę zasługuje kontrakt na wykorzystanie oprogramowania Phoenix-RTOS w jednym z największych wdrożeń inteligentnej energetyki w Europie (1 mln inteligentnych gazomierzy w Belgii) oraz uruchomienie największego systemu billingowego w Polsce (rozwiązania SAP w sektorze gazowym dla 7,5 mln punktów dostaw gazu). Ponadto, Grupa Atende wraz z Netią przeszła krajową klasyfikację w unijnym konkursie IPCEI-CIS, którego celem jest rozwój europejskich technologii chmurowych o znaczeniu strategicznym dla UE. Grupa zaangażowana jest także w dwa duże postępowania przetargowe w sektorze energetycznym, których rozstrzygnięcie powinno nastąpić w 2022 r.: na dostawę Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz na wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing dla Polskiej Grupy Energetycznej. W obszarze rozwiązań dedykowanych Przemysłowi 4.0 dokonaliśmy pierwszego wdrożenia platformy dla inteligentnej robotyki besmart.vision, platforma chmurowa do zarządzania energią besmart.energy zyskała nowe funkcjonalności z zakresu sztucznej inteligencji, rozpoczęliśmy dostosowanie systemu operacyjnego Phoenix-RTOS do zastosowań w sektorze lotniczym oraz stworzyliśmy dedykowany dla MSP branży Utilities chmurowy produkt EASYplus, w ramach którego prekonfigurowane produkty SAP oferowane są w modelu usługowym. Te sukcesy potwierdzają, że posiadamy kompetencje, które pozwalają nam oferować produkty i usługi pożądane przez rynek. Mamy narzędzia oraz plan na monetyzację dynamicznie rosnącego potencjału biznesowego napędzanego przez rozwój technologiczny.

Rok 2022 Grupa Atende otworzyła nowym modelem zarządzania, po dokonaniu koniecznej restrukturyzacji i transformacji kluczowych obszarów działalności, posiadając wizję, plan i priorytety strategiczne nakierowane na wzrost wartości Grupy. Aby osiągnąć wyznaczone cele, koncentrujemy się na trzech obszarach działań strategicznych: wzroście (organicznym i nieorganicznym), inwestycjach w innowacyjność oraz transformacji biznesu.

W ramach strategii wzrostu zakładamy, że w ciągu najbliższych trzech lat będziemy rozwijać naszą Grupę z celem przejścia od tradycyjnego dostawcy sprzętu oraz technologii w kierunku oferowania całościowych rozwiązań opartych o produkty i usługi własne. Będziemy koncentrować nasze działania na rozbudowie oferty, dywersyfikacji dostawców, pozyskiwaniu nowych klientów, mocniejszym wykorzystaniu cross-sellingu oraz równolegle rozwijać produkty i usługi własne w modelu subskrypcyjnym z założeniem, że udział tego segmentu w 2024 będzie stanowić 40% całkowitych przychodów Grupy Atende. W ramach tego segmentu będziemy w szczególności monetyzować kompetencje w obszarach chmury obliczeniowej i danych, cyberbezpieczeństwie, rozwiązaniach branżowych dla telekomunikacji, energetyki czy Przemysłu 4.0. Równolegle wzmocnimy naszą orientację na partnerstwa oraz akwizycje, w tym w szczególności na konsolidację wybranych segmentów rynkowych.

Silny, selektywny wzrost biznesu wspierany będzie przez innowacje, które pozostają ważnym składnikiem DNA naszej organizacji, stanowiąc fundament strategii Atende Next.
Realizacja planów inwestycyjnych odbywać się będzie również z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania oraz w modelu współfinansowania wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych przy utrzymaniu stabilnych fundamentów finansowych Grupy Atende.

Naszym celem jest podwojenie znormalizowanej o zdarzenia jednorazowe EBITDA 2021 Grupy w ciągu najbliższych trzech lat w oparciu o realizację inicjatyw rozwojowych oraz poprzez transformację biznesu i poprawę sprawności operacyjnej.
Będziemy dążyć do poprawy efektywności zarządzania kosztami, optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrożenia nowoczesnych narzędzi finansowych i zarządczych.

Grupa Atende jest organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach pracowników. Warunkiem osiągnięcia naszych celów strategicznych jest kultura korporacyjna promująca innowacyjność, przedsiębiorczość i kreatywność oraz zapewnienie pracownikom optymalnych warunków do rozwoju kariery zawodowej i poszerzania kompetencji. W strategii Atende Next zwiększamy nacisk na wymiar ESG naszej działalności, na każdym poziomie organizacji wprowadzając bieżącą odpowiedzialność oraz zobowiązanie za obszar środowiskowy, społeczny (w tym pracowniczy) oraz nadzoru korporacyjnego. 

"Z dumą prezentujemy nową strategię Grupy Atende, gdzie odpowiadamy na pytanie „Co dalej?", stąd jej nazwa: Atende Next. W ramach nowego otwarcia wyznaczam sobie ambitny cel utworzenia z Grupy Atende wiodącego holdingu spółek technologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jestem przekonany, iż zgromadzona przez 30 lat wiedza oraz doświadczenie, stanowią naszą przewagę konkurencyjną oraz solidną podstawę do dalszego rozwoju Grupy. Jesteśmy doskonale przygotowani, aby wykorzystać ekscytującą ewolucję branży technologicznej, przekładając ją na dynamiczny wzrost wartości Grupy. Sukces nowej strategii i kolejnych trzech lat naszej działalności będzie wynikiem wspólnej pracy, wytrwałości, konsekwencji oraz najwyższego poziomu realizacji stąd zapraszam wszystkich interesariuszy Grupy do wkroczenia z nami w nowy rozdział rozwoju Atende – czas Atende Next jest teraz."

Marcin Petrykowski
Prezes Zarządu Atende SA
Strategia Grupy Atende
na lata 2022 - 2024

Wraz z dynamiczną zmianą otoczenia technologicznego oraz pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, przedstawiamy nową strategię dla Grupy - Atende Next - pierwszą strategię w historii spółki, określającą kierunki oraz priorytety wzrostu organizacji wraz z ambitnym i konkretnie zdefiniowanym planem działań na kolejne trzy lata. Strategia odpowiada na główne pytanie "Co dalej". Dlatego "Atende Next" zostało naszym hasłem przewodnim.

Nagranie z prezentacji Strategii Atende Next 2022-2024