Ład korporacyjny

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (2016-01-19)


Statut Spółki oraz Regulaminy Organów Spółki >>>


Informacja dotycząca podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie ze Statutem Spółki, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, będzie dokonywać zmiany biegłego rewidenta, co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co pięć lat.

Audytor Atende S.A.: KPMG Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. Raport o wyborze biegłego rewidenta >>>

Informacja dotycząca udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Odnośnie do rekomendacji GPW w zakresie zrównoważonego udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach informujemy, że w Radzie Nadzorczej spółki na pieć osób dwie to kobiety (w tym Przewodnicząca RN). W czteroosobowym Zarządzie funkcje pełni jedna kobieta. Więcej informacji o osobach wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej >>>

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy skierowane do Spółki w trybie art. 428 §1 lub §6

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu

Członek Zarządu Odpowiedzialność za działy
Roman Szwed
Prezes Zarządu
Strategia i rozwój
Relacje inwestorskie
Iwona Bakuła
Wiceprezes Zarządu
Finanse
Administracja
Logistyka
Jacek Forysiak
Wiceprezes Zarządu
Technika
Szymon Stępczak
Wiceprezes Zarządu
Sprzedaż
Jacek Szczepański
Wiceprezes Zarządu
Zarządzanie operacyjne
Marketing