Ład korporacyjny

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (2016-01-19)


Statut Spółki oraz Regulaminy Organów Spółki >>>


Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A.

  • Polityka wynagrodzeń, dokument przyjęty 25 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A.

  • Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za lata 2019-2020, dokument przyjęty 12 kwietnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą Atende S.A.

  • Raport niezależnego biegłego rewidenda dotyczący Sprawozdania o wynagrodzeniach, z 13 kwietnia 2021 r.

Informacja dotycząca podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie ze Statutem Spółki, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, będzie dokonywać zmiany biegłego rewidenta, co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co pięć lat.

Audytor Atende S.A.: KPMG Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. Raport o wyborze biegłego rewidenta >>>

Informacja dotycząca udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Odnośnie do rekomendacji GPW w zakresie zrównoważonego udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach informujemy, że w Radzie Nadzorczej spółki na pieć osób dwie to kobiety (w tym Przewodnicząca RN). W czteroosobowym Zarządzie funkcje pełni jedna kobieta. Więcej informacji o osobach wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej >>>

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy skierowane do Spółki w trybie art. 428 §1 lub §6

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu

Członek Zarządu Odpowiedzialność za działy
Roman Szwed
Prezes Zarządu
Relacje inwestorskie, Marketing, PR, HR, Dział prawny
Nadzór nad spółkami Grupy
Iwona Bakuła
Wiceprezes Zarządu
Finanse
Administracja
Logistyka
Jacek Forysiak
Wiceprezes Zarządu
Technika
Szymon Stępczak
Wiceprezes Zarządu
Sprzedaż
Jacek Szczepański
Wiceprezes Zarządu
Usługi i rozwiązania dedykowane