Nowe projekty Atende dla Policji

11/9/2020

Atende umacnia pozycję na rynku ICT dla służb mundurowych, realizując cztery projekty dla Komendy Głównej Policji o łącznej wartości 2 800 000 zł brutto.

Umowy przewidują m.in.:

- dostawę infrastruktury sprzętowej w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem;

- modernizację CP SPR (Centralnego Punktu Systemu Powiadomienia Ratunkowego) sieci OST112 w ramach serwisu pogwarancyjnego, w tym dostawa i wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa Cisco oraz konsultacje inżynierskie przez okres 3 lat;

- dostawę telefonów IP w ramach projektu modernizacji stacjonarnej telefonii resortowej.

Obsługa ICT służb mundurowych należy do obszaru ścisłej specjalizacji Atende. Spółka posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego i Drugiego Stopnia, dysponuje także zespołem certyfikowanych inżynierów z poświadczeniami bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE, EU SECRET, NATO SECRET.

Powyższe projekty stanowią kontynuację zakończonego w marcu 2020 r. projektu związanego z  modernizacją i wdrożeniem nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112, zrealizowanego przez konsorcjum NTT Poland oraz Atende. Warty ponad 54 mln zł projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 objął modernizację systemu komunikacyjnego Policji oraz stworzenie zintegrowanego z nią portalu usług elektronicznych, które zwiększają efektywność, precyzję i szybkość komunikacji z obywatelami oraz obiegu informacji pomiędzy pracownikami Policji.