III kwartał na plusie, ale nie udało się odrobić słabszych wyników I połowy roku

11/15/2017

W III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży Grupy Atende były wyższe o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 54 096 tys. zł. Jednak z powodu wyższego niż w roku ubiegłym udziału projektów infrastrukturalnych względem usług serwisowych w strukturze sprzedaży spółki nadrzędnej, marża zysku brutto spadła o 4,3 p.p. co oznacza zmniejszenie r/r o 5%. Zysk operacyjny w raportowanym okresie wyniósł 1 550 tys. zł (zmniejszenie o 53% r/r), zysk EBITDA w wysokości 3 089 tys. zł (zmniejszenie o 36% r/r) i zysk netto w wysokości 952 tys. zł (zmniejszenie o 66% r/r).

W okresie 3 kwartałów 2017 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do 3 kwartałów 2016 r. (wzrost o 1% r/r). Niższy o 11% r/r zysk brutto na sprzedaży, który wyniósł 41 938 tys. zł, oraz wyższe koszty ogólnego zarządu spowodowały w efekcie stratę w wyniku  netto (strata 843 tys. zł w okresie 3 kwartałów 2017 r. wobec zysku 5 924 tys. zł rok wcześniej).

Osiągnięte wyniki, które według zarządu Spółki są na poziomie niezadawalającym, powstały głównie w rezultacie słabszych wyników spółki nadrzędnej Atende. W tym samym okresie, spółki zależne poprawiły wyniki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, między innymi dzięki polepszeniu sytuacji na rynkach zamówień informatycznych w administracji samorządowej oraz w sektorze ochrony zdrowia.

Ożywienie na rynku publicznym, ale także w sektorze przedsiębiorstw,  nastąpiło w tym roku z dużym opóźnieniem, czego rezultatem jest przesuniecie realizacji kontraktów na koniec roku.  Jest to główny powód raportowanych słabszych wyników Spółki. Większość zdobytych kontraktów będzie dopiero finalizowana w IV kwartale tego roku. Warto chociażby wspomnieć o dwóch największych zawartych ze Strażą Graniczną – na kwotę 14,1 mln brutto, oraz dla Ministerstwa Obrony Narodowej – umowa z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi - na kwotę 61,3 mln brutto  – mówi prezes zarządu Atende S.A., Roman Szwed.

Zgodnie ze Strategią rozwoju Atende na lata 2016-2017, Grupa konsekwentnie dąży do zrównoważonej sprzedaży do wszystkich sektorów rynku. Jednakże, zważywszy na doświadczenie, wiedzę ekspercką i oferowane rozwiązania, Atende koncentruje się na dynamicznym rozwoju sprzedaży w pierwszym rzędzie do rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów, uzyskując w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o 30% r/r, a narastająco w okresie 3 kwartałów br. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Kolejne ważne sektory to instytucje i przedsiębiorstwa związane z obronnością, dystrybutorzy energii elektrycznej oraz podmioty sektora finansowego.

Zadeklarowaliśmy w raporcie, że pomimo relatywnie słabszych wyników po 3 kwartałach, na podstawie analizy sytuacji spółki nadrzędnej Atende i spółek zależnych, prawdopodobieństwo wypracowania skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej za 2017 r. na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym jest duże. Jedynym ryzykiem jest konieczność zrealizowania dużej liczby kontraktów skumulowanych w końcu roku zarówno w samym Atende S.A., jak i w spółkach zależnych, ale nie raz już sobie z podobna sytuacją doskonale poradziliśmy – dodaje Roman Szwed.

Raport w całości jest dostępny w sekcji Relacji Inwestorskich: http://atende.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe