Grupa Atende ogłosiła wyniki finansowe za 2014 rok

3/24/2015

Grupa Atende w IV kwartale wypracowała najlepsze wyniki kwartalne w swojej historii. Nie udało się niestety w pełni skompensować słabego II kwartału 2014 r., przez co wyniki całego roku są słabsze niż w roku poprzednim.

W IV kwartale 2014 r. rekordowe poziomy osiągnęły skonsolidowane przychody (85 538 tys. zł, wzrost o 9% r/r), zysk brutto na sprzedaży (22 470 tys. zł, wzrost o 15% r/r), EBITDA (12 538 tys. zł, wzrost o 39% r/r) oraz zysk netto (7 520 tys. zł, wzrost o 41% r/r). Warto podkreślić, że porównujemy wyniki do IV kwartału 2013 r., który do tej pory był najlepszym kwartałem w historii Grupy.

Pomimo rekordowych wyników IV kwartału, skonsolidowane wyniki finansowe w całym 2014 r. okazały się słabsze niż w roku poprzednim. Z niższych o 7% przychodów, które w 2014 r. wyniosły 207 297 tys. zł, wypracowano 55 354 tys. zł zysku brutto na sprzedaży, co oznacza wzrost o 3% r/r. Udało się to osiągnąć dzięki większej sprzedaży produktów i usług o wyższej marżowości, głównie oprogramowania oraz usług wdrożeniowych, a także usług outsourcingowych oraz usług z zakresu cloud computingu. Z kolei zyski uległy zmniejszeniu rok do roku, odpowiednio EBITDA o 8% do 19 800 tys. zł oraz zysk netto o 27% do 8 276 tys. zł. Powodem pomniejszenia zysku netto, pomimo uzyskania większego zysku brutto na sprzedaży, jest stosunkowo duży wzrost kosztów ogólnego zarządu (15,8%), co zostało spowodowane m.in. rozpoczęciem konsolidowania wyników spółek Phoenix Systems i TrustIT, rozbudową działów handlowych i wsparcia sprzedaży oraz innymi wydatkami związanymi z rozwojem bazy produktowej potrzebnej do dalszego rozwoju Grupy.

Warto podkreślić, że w 2014 r. Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży we wszystkich sektorach rynku, poza sektorem publicznym. Znacznie mniejsza liczba postępowań przetargowych oraz brak realizacji dużych kontraktów w tym sektorze negatywnie wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży do klientów sektora publicznego zmniejszyły się o 37% w stosunku do roku poprzedniego, mianowicie z 87 mln zł do 55 mln zł.

Wszystkie spółki Grupy Atende, wyłączając Atende Medica, pozytywnie kontrybuowały w 2014 r. do skonsolidowanego zysku netto. Największy zysk netto, który wyniósł ponad 5 mln zł, wypracowała spółka Atende Software. Z kolei Atende Medica, pomimo negatywnego wpływu na skonsolidowane wyniki, zmniejszyła stratę netto oraz znacznie zwiększyła przychody ze sprzedaży w porównaniu do roku wcześniejszego.

Warto podkreślić, że 2014 r. był kolejnym rokiem istotnych zmian w strukturze Grupy Atende. W styczniu zakończył się proces akwizycji udziałów w Phoenix Systems (Atende weszło w posiadanie 51% udziałów) - spółce tworzącej innowacyjne niskopoziomowe oprogramowanie i będącej właścicielem autorskiego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS. W marcu zostało nabyte 100% udziałów w spółce TrustIT świadczącej nowoczesne usługi outsourcingu IT. Z kolei w połowie roku powstała Atende Medica, po uprzednim przejęciu przez spółkę Impulsy spółki Textus Virtualis i zmianie nazwy firmy. Dodatkowo, już w lutym 2015 r. zwiększone zostały do 55% udziały w zajmującej się projektowaniem układów elektronicznych spółce OmniChip.