Bardzo dobre wyniki Grupy Atende za II kwartał i I półrocze 2016 r.

9/2/2016

Grupa Atende w II kwartale br. osiągnęła znacznie lepszy wynik niż przed rokiem. Dzięki temu, mimo niesprzyjającej koniunktury, Grupa poprawiła wyniki również w całym półroczu.

W I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa Atende, specjalizująca się w integracji systemów teleinformatycznych, zanotowała poprawę głównych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów. Udało się to osiągnąć pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej, związanej z reorganizacją gospodarki oraz opóźnieniami w realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Pomimo nieco niższych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (85 545 tys. zł, co stanowi spadek na poziomie 7% r/r), wypracowano zysk brutto na sprzedaży na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o 22% i wynoszący 28 746 tys. zł, co jest efektem wzrostu sprzedaży usług wysokomarżowych. Wzrost zysku brutto na sprzedaży znacznie przewyższał wzrost kosztów ogólnego zarządu (6% r/r), dzięki czemu zanotowano wzrosty zyskowności, zysk EBITDA wzrósł o 126% r/r do 6 080 tys. zł, a zysk netto wyniósł 1 409 tys. zł wobec 1 557 tys. straty w I połowie 2015 r.

Dobre wyniki istotnie związane są ze wzrostem sprzedaży na rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów: w I półroczu 2016 r. Grupa Atende uzyskała przychody ze sprzedaży na wyższym o 43% poziomie niż rok wcześniej. W ramach tego sektora największe znaczenie miały prace wykonywane przez spółkę Atende na rzecz operatorów telefonii komórkowej, głównie w zakresie rozbudowy infrastruktury transmisji danych, w tym w zakresie nowej technologii LTE oraz rozliczeń i bilingu usług IP. Przychody od operatorów mobilnych wyniosły w I półroczu br. 20,3 mln zł, co oznacza wzrost o 114% r/r. Poza spółką Atende sprzedaż do klientów sektora realizuje Atende Software, świadcząc usługi dystrybucji treści multimedialnych. Przychody Atende Software ze sprzedaży tych usług wyniosły w I półroczu 2016 r. 6,7 mln zł, co oznacza wzrost o 32% r/r.

Grupa Atende zwiększyła także znacznie sprzedaż usług abonamentowych. W II kwartale br. uzyskana marża wyniosła 10 206 tys. zł, co oznacza wzrost o 59% r/r. Wypracowana marża pokryła 55% skonsolidowanych kwartalnych kosztów stałych (rok wcześniej 38%). Największe wzrosty sprzedaży usług abonamentowych w stosunku do wcześniejszego kwartału Grupa uzyskała z dystrybucji materiałów multimedialnych przez Atende Software, realizacji umów serwisowych przez Atende oraz ze sprzedaży usług utrzymania systemów informatycznych świadczonych dla jednostek samorządowych przez Sputnik Software.

Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2016 r. nie była sprzyjająca. Kontynuowana reorganizacja gospodarki i związana z nią niepewność na krajowym rynku wpłynęły na mniejszą aktywność klientów w zakresie inwestycji, w tym informatycznych. Dodatkowo, I i II kwartały br. były kolejnymi kwartałami opóźnień w rozpisywaniu przetargów z nowej perspektywy finansowej UE. Niekorzystne okoliczności nie pozostały bez wpływu na działalność oraz wyniki finansowe spółek Grupy Atende. Niemniej jednak, łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowane zyski, na poziomach operacyjnym, brutto i netto, osiągnięte w I półroczu 2016 r., był pozytywny. Spośród spółek zależnych istotny pozytywny wpływ na wyniki miały Atende Software i Sputnik Software. Pozostałe spółki miały wpływ neutralny.

- Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji na rynku udaje nam się konsekwentnie realizować strategię rozwoju firmy w zakresie wysokomarżowych usług, co jest wyraźnie widoczne w wynikach Grupy po pierwszym półroczu – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A. – Szczególnie cieszy nas znaczący wzrost wartości usług abonamentowych w II kwartale, które po raz pierwszy w historii Atende pokryły kwartalne koszty stałe Grupy w ponad 50%, powodując pożądaną stabilizację finansową Grupy. – dodaje.