Atende podpisało umowy ramowe z CPI o wartości do 14 mln zł brutto

12/1/2014

Umowy ramowe dotyczą dostaw urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, w ramach numeru alarmowego 112. Maksymalna wartość podpisanych umów to 14,3 mln zł brutto.

Postępowanie „Dostawa Urządzeń, Oprogramowania i Usług na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i obsługę zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe′, ogłoszone przez Centrum Projektów Informatycznych (CPI), zakłada dostarczenie urządzeń i oprogramowania celem doposażenia istniejącej infrastruktury informatycznej Systemu Informatycznego Województw Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR).

W ramach podpisanej umowy Atende dostarczy m.in. serwery, macierze, urządzenia sieciowe i teleinformatyczne. Dodatkowo umowa obejmuje świadczenie usług serwisu i gwarancji. Celem podjętej współpracy jest uruchomienie funkcjonalności z wykorzystaniem Zapasowego Ośrodka Krajowego. Przedsięwzięcie to stanowi element projektu „System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR)′, którego realizacja jest koniecznością wprowadzenia jednolitych w kraju narzędzi informatycznych usprawniających działanie służb powołanych do przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych. Projekt jest finansowany w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).