Atende ma słabsze wyniki w III kwartale, ale dobre perspektywy na przyszłość

11/15/2019

Grupa Atende osiągnęła w III kwartale 2019 r. słabsze wyniki, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na to miały głównie słabsze wyniki spółki nadrzędnej Atende, przede wszystkim w sektorze publicznym.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich sektorach rynku poza sektorem publicznym, co daje dobre perspektywy wzrostów w przyszłych okresach. Jedynie w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa zanotowaliśmy spowolnienie. Sądzimy, że ważnym czynnikiem decydującym o niesatysfakcjonującym nas wyniku był zrozumiały brak decyzyjności w zakresie inwestycji po stronie klientów - mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende SA.

W III kwartale 2019 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 58 475 tys. zł, czyli o 25% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym okresie, przychody w sektorze publicznym zmalały aż o 26,1 mln zł. Pomimo utrzymania kosztów ogólnego zarządu na poziomie ubiegłorocznym, wyniki są znacząco słabsze. Zysk operacyjny w raportowanym okresie wyniósł 40 tys. zł (zmniejszenie o 99% r/r), zysk EBITDA 3 996 tys. zł (zmniejszenie o 48% r/r), a na poziomie wyniku netto zanotowano stratę w wysokości 1 400 tys. zł wobec zysku 4 363 tys. zł rok wcześniej. W okresie 3 kwartałów 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży były wyższe niż rok wcześniej (205 593 tys. zł, wzrost o 7% r/r). Jednak słabszy III kwartał spowodował, że narastająco zysk brutto na sprzedaży był niższy o 5% r/r. Grupa zanotowała zysk EBITDA w wysokości 12 955 tys. zł, co oznacza wzrost o 12% r/r, zaś narastający wynik netto był ujemny i wyniósł 558 tys. zł wobec 3 339 tys. zł zysku rok wcześniej.

Sama spółka Atende uzyskała w III kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 41 992 tys. zł, co oznacza niższy poziom o 33% r/r. Mniejszy o 52% niż rok wcześniej zysk brutto na sprzedaży (6 764 tys. zł), mimo niższych (o 5% r/r) kosztów ogólnego zarządu, wpłynął na pogorszenie wyników Spółki. Na poziomie operacyjnym zanotowano stratę w wysokości 1 724 tys. zł (wobec 5 247 tys. zł zysku rok wcześniej), a wynik netto był ujemny i wyniósł 2 040 tys. zł wobec 4 150 tys. zł zysku w III kwartale 2018 r.

Jednym z priorytetów Grupy jest rozwój usług o charakterze stałym lub abonamentowym. Warto podkreślić, że w III kwartale wypracowana, skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych pokryła 54% kosztów stałych Grupy Atende.

Łączny wpływ spółek zależnych, oferujących w dużej mierze właśnie usługi o charakterze stałym, na skonsolidowane zyski zarówno w III kwartale, jak i w okresie trzech kwartałów, był dodatni. Spośród spółek zależnych największy pozytywny wpływ na wyniki miały Sputnik Software, Atende Software i A2CC, dodatnie wyniki wypracowały również spółki TrustIT i Atende Medica.

W ostatnich miesiącach w spółkach zależnych Grupy Atende miały miejsce pozytywne zdarzenia, które nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w skonsolidowanych wynikach finansowych. Umowa spółki Phoenix Systems z Apator SA na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej, oraz umowa Atende Software ze spółką All Media Baltics na wdrożenie telewizji internetowej w oparciu o autorski system redGalaxy to dwa przykładowe kontrakty dobrze rokujące na przyszłość. Także w spółce dominującej warto podkreślić zdobywanie dobrej pozycji rynkowej w oparciu o innowacyjne produkty, a w szczególności w oparciu o technologię Blockchain  – dodaje Roman Szwed.