Wzrost sprzedaży Grupy Atende w I półroczu 2015 r.

8/31/2015

Grupa Atende w bieżącym roku zanotowała znaczące wzrosty przychodów oraz zysku brutto na sprzedaży. Jednakże, wzrosty te zostały zneutralizowane przez zwiększenie kosztów stałych, co jest związane z poniesionymi dodatkowymi wydatkami prorozwojowymi.

Na poziomie skonsolidowanym w I półroczu 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 95 709 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% r/r, zaś zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 20% r/r do kwoty 23 597 tys. zł. Jeszcze lepsze wyniki osiągnęła Spółka w rachunku jednostkowym, a mianowicie wzrost przychodów r/r na poziomie 38% i wzrost zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 27%. Jednakże, wyniki Grupy uległy nieznacznemu obniżeniu, co jest efektem poniesienia wyższych kosztów stałych oraz kosztów finansowych. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA w I półroczu br. wyniósł 2 693 tys. zł, wobec 3 246 tys. zł w roku ubiegłym, zaś na poziomie wyniku netto Grupa zanotowała stratę w wysokości 1 649 tys. zł, wobec straty 656 tys. zł rok wcześniej.

Wzrost kosztów stałych wynika głównie z zaplanowanych, dodatkowych wydatków poniesionych na zwiększenie skali działalności, rozszerzenie oferty o nowe produkty oraz rozbudowę działów handlowych i sił wdrożeniowych. Negatywnie na wyniki brutto i netto wpłynęła również wyższa strata na działalności finansowej (o 493 tys. zł), na którą główny wpływ miało przeszacowanie wartości zobowiązań oraz należności walutowych na dzień bilansowy w spółce nadrzędnej.

„Pierwsza połowa bieżącego roku była podobna do pierwszej połowy 2014 roku, z taką różnicą, że udało się nam znacznie zwiększyć sprzedaż. Stanowi to  potwierdzenie zasadności poniesienia kosztów prorozwojowych. Osiągnięty wynik uważamy za neutralny dla powodzenia całego roku. Podobnie, jak w roku ubiegłym, druga połowa roku powinna przynieść znacznie lepsze wyniki, dzięki czemu wyniki całego roku powinny być satysfakcjonujące.′ – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.

Warto podkreślić, że w I kwartale 2015 roku Grupa Atende odnotowała istotne wzrosty sprzedaży we wszystkich sektorach rynku, poza sektorem publicznym, w którym sprzedaż była na takim samym poziomie co w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednak, zdaniem Zarządu, ze względu na posiadany portfel zamówień, sprzedaż do klientów sektora publicznego w II połowie br. powinna się znacznie zwiększyć. Zarząd Atende poinformował także o podjęciu wysiłków mających przynieść oszczędności kosztowe w II połowie br., m.in. poprzez dokonanie zmian organizacyjnych związanych z połączeniem pionów wsparcia technicznego oraz optymalizacji portfela produktów.