Wyniki I kw. porównywalne z ubiegłymi latami, Grupa w dobrej kondycji finansowej

5/20/2020

Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2020 r. wyniki nie odbiegające w sposób znaczący od tych uzyskiwanych zwykle w korespondującym okresie w poprzednich latach. Jakkolwiek porównanie wyników I kwartału 2020 r. do I kwartału roku ubiegłego wykazuje znaczne spadki, jest to spowodowane głównie wysoką bazą porównawczą. I kwartał ubiegłego roku był kwartałem wyjątkowym, w którym zrealizowano 30% wzrost sprzedaży r/r, głównie w wyniku niestandardowych projektów prowadzonych przez spółkę dominującą na rzecz sektora telekomunikacji.

Wysoka baza porównawcza daje nieprawdziwe wrażenie słabych wyników spółki. Wpływ na osiągnięty wynik miały także dwa inne czynniki – stwierdza Roman Szwed, prezes zarządu Atende SA. Nie są już konsolidowane wyniki Sputnik Software, ponieważ posiadane w spółce udziały sprzedaliśmy pod koniec 2019 r. Na wynik netto negatywnie wpłynęły także koszty finansowe, które były o 1 143 tys. zł wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - głównie z powodu ujemnych różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań dotyczących umów najmu pomieszczeń biurowych denominowanych w euro ze względu na wymogi MSSF 16, co należy uznać za efekt czysto księgowy. Obserwowany lekki spadek sprzedaży związany jest jedynie z efektami spowolnienia ze względu na pandemię. 

Roman Szwed dodaje także, że spółka znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej wynikającej z zapasu gotówkowego. Stan środków pieniężnych na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł 25,7 mln zł.  

W I kwartale 2020 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 42 023 tys. zł, czyli niższe o 43% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 14 500 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 18% r/r. W efekcie wynik operacyjny w raportowanym okresie był ujemny i wyniósł (692) tys. zł wobec zysku w wysokości 2 204 tys. zł w I kwartale 2019 r., zysk EBITDA osiągnął 2 477 tys. zł (zmniejszenie o 57% r/r), a na poziomie wyniku netto zanotowano stratę w wysokości 1 817 tys. zł wobec zysku 1 228 tys. zł rok wcześniej.

Jedynym czynnikiem operacyjnym mającym wpływ na pomniejszenie wyników były ograniczenia związane z pandemią, w szczególności związany z tym zastój w sektorze publicznym. Przychody od klientów sektora publicznego w samej nadrzędnej spółce Atende zmniejszyły się o 13,6 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r. Zastój na rynkach spowodował także przesunięcie terminów realizacji projektów spoza sektora publicznego, w sumie na  łączną wartość ok. 10 mln zł. Zmniejszenie wynika głównie z przesunięcia zakończenia jednego projektu na II kwartał, właśnie z powodu restrykcji związanych z pandemią.

Sprzedaż do klientów sektora telekomunikacji i mediów realizuje także Atende Software, która obserwuje przeciwny trend, a mianowicie znaczny przyrost popytu na swoje abonamentowe usługi dystrybucji treści multimedialnych online. Przychody Atende Software ze sprzedaży tych usług do klientów sektora wyniosły w I kwartale 2020 r. 6,7 mln zł, co oznacza wzrost o 78% r/r.

Zdaniem Zarządu, w obecnej sytuacji gospodarczej związanej z niepewną przyszłością na rynkach, ważniejsza od chwilowego wzrostu sprzedaży jest stabilność finansowa spółki, a tę na szczęście mamy – dodaje Roman Szwed.