Wyniki Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne po III kwartale 2012 r.

11/13/2012

Po trzech kwartałach 2012 r. Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne (Grupa) wypracowała 128 463 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 1 731 tys. zł zysku netto*. W obydwu przypadkach wyniki są niższe w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Główną przyczyną spadku wskaźników jest słabsza koniunktura rynkowa oraz brak znaczących zamówień z rynku publicznego. Wzrosły przychody z segmentu finansowego.Grupa w omawianym okresie sprawozdawczym, obok zmniejszenia się przychodów i zysku, zanotowała spadek wyników we wszystkich głównych pozycjach finansowych. EBITDA Grupy zmniejszyła się o 29% do poziomu 7 123 tys. zł, a zysk brutto ze sprzedaży spadł o 4% osiągając poziom 26 390 tys. zł.Czynnikiem, który w głównym stopniu wpłynął na prezentowane rezultaty jest brak znaczących zamówień z sektora publicznego, co dla Grupy przełożyło się na spadek przychodów z tego segmentu o 54%. Pozytywnym trendem w raportowanym okresie sprawozdawczym jest wzrost przychodów z segmentu finansowego (firmy ubezpieczeniowe, banki). Usługi świadczone dla klientów z tego sektora rynku dotyczą outsourcingu, infrastruktury sieciowej, serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego.Warto podkreślić, że w czasie osłabienia koniunktury gospodarczej, które powoduje trudności w generowaniu nowej sprzedaży, Grupa ma stabilny portfel klientów. W III kwartale br. Spółki z Grupy z powodzeniem realizowały dotychczasowe kontrakty w Energa-Operator, u innych dystrybutorów i producentów energii elektrycznej w Polsce, a także w sektorze telekomunikacji i mediów.Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju ATM Systemy Informatyczne - jednostki dominującej w Grupie - jest zwiększanie sprzedaży rozwiązań integratorskich do sektora telekomunikacyjnego. Obok realizacji kontraktów, o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł netto, na rozbudowę sieci oraz świadczenie usług serwisowych dla jednego z największych operatorów telefonii komórkowej, Spółka podpisała też nową umowę i rozpoczęła realizację rozbudowy platformy eGGSN u innego operatora. Wartość tej transakcji oszacowano na 9 mln zł.Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych cała Grupa Kapitałowa stara się dostosowywać do zmieniającej się sytuacji. Stąd też nie zaniedbując obecnych klientów, walczymy o nowe kontrakty. Wierzę, że nasze przewagi konkurencyjne takie jak: kompetencje techniczne, sprawna realizacja zobowiązań wynikających z umów, dobre referencje rynkowe pozwolą nam poprawić wyniki w skali roku. IV kwartał historycznie zawsze był dobrym czasem dla rynku IT. – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu ATM Systemy Informatyczne S.A. – Obecnie, obok wytężonej pracy handlowej, uważnie przyglądamy się wydatkom oraz prowadzonym projektom. Zależy nam na skutecznej dyscyplinie kosztowej, co powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych w przyszłych okresach sprawozdawczych.*zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej