Wyniki Grupy Atende za I kwartał 2016 r.

5/17/2016

Grupa Atende w I kwartale br. osiągnęła wyniki nieco słabsze niż przed rokiem. Słabsze wyniki I kwartału są rezultatem sezonowości sprzedaży oraz relatywnie słabszej koniunktury rynkowej.

W I kwartale 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 31 752 tys. zł (spadek o 28% r/r), z których udało się wypracować zysk brutto na sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (wzrost o 3% r/r do 11 059 tys. zł). Ze względu na wyższe niż rok wcześniej koszty stałe, związane ze zwiększeniem skali działalności, pogorszeniu uległy wynik EBITDA (827 tys. zł straty wobec 430 tys. zł zysku rok wcześniej) oraz wynik netto (strata w wysokości 2 250 tys. zł, rok wcześniej 1 459 tys. zł straty).

Poza sezonowym spadkiem sprzedaży, zwykle obserwowanym w pierwszym kwartale roku, powodem zmniejszenia przychodów była sytuacja rynkowa związana z reorganizacją gospodarki, co wpłynęło między innymi na opóźnienia w realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Spółki Grupy Atende dokonały dużego wysiłku starając się zrekompensować zmniejszone przychody świadczeniem wysokomarżowych usług własnych. Warto podkreślić, że średnia procentowa marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła z 24,3% do 34,8% r/r.

Grupa Atende również zwiększyła znacznie sprzedaż usług abonamentowych. W I kwartale br. uzyskana marża wyniosła 8 496 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% r/r. Wypracowana marża pokryła 47% skonsolidowanych kosztów stałych (rok wcześniej 41%). Największe wzrosty sprzedaży usług abonamentowych Grupa uzyskała z dystrybucji materiałów multimedialnych przez Atende Software, realizacji umów serwisowych przez Atende oraz ze sprzedaży usług utrzymania systemów informatycznych świadczonych dla jednostek samorządowych przez Sputnik Software.

„Niewątpliwie ujemny wpływ na wyniki finansowe, które Grupa Atende wypracowała w pierwszym kwartale 2016, miała obniżona koniunktura w zakresie zamówień na systemy informatyczne. Ponieważ zakładamy przejściowy charakter tego obniżenia, powinniśmy nadrobić straty pierwszego kwartału w przyszłych okresach. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale tego roku obserwujemy pożądane przesuwanie się profilu sprzedaży Grupy w stronę wysokomarżowych usług, w tym usług o charakterze abonamentowym. Jest to wynik konsekwentnie prowadzonej strategii, która powinna doprowadzić do większej przewidywalności osiąganych wyników, uniezależnienia od wahań koniunkturalnych, a w efekcie do stabilnej i wyższej rentowności.′ – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.