Wyniki Atende: Bardzo dobry III kwartał

11/18/2020

Grupa Atende osiągnęła w III kwartale oraz narastająco w trzech kwartałach 2020 r. lepsze wyniki, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. W III kwartale 2020 r. z niższych o 7% niż rok wcześniej przychodów ze sprzedaży, osiągnęła wyższy o 18% r/r zysk brutto na sprzedaży w wysokości 17 840 tys. zł. Dzięki utrzymaniu kosztów ogólnego zarządu na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poprawie uległy zysk na działalności operacyjnej (2 776 tys. zł wobec 40 tys. zł rok wcześniej), zysk EBITDA (6 030 tys. zł, wzrost o 51% r/r) oraz wynik netto Grupy Atende (zysk 1 811 tys. zł wobec straty 1 400 tys. zł w III kwartale 2019 r.).

W okresie 3 kwartałów 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży były niższe niż rok wcześniej (148 267 tys. zł, spadek o 28% r/r). Jednak wyższy o 4% r/r zysk brutto na sprzedaży, który wyniósł 50 390 tys. zł, oraz niższe koszty ogólnego zarządu spowodowały zwiększenie zysku operacyjnego o 137% r/r do kwoty 5 598 tys. zł, a zysku EBITDA o 18% r/r do 15 281 tys. zł. Zysk netto Grupy Atende w okresie 3 kwartałów wyniósł 3 090 tys. zł wobec straty 558 tys. zł rok wcześniej.

Warto zwrócić uwagę, że wzrosła marża procentowa zysku brutto zarówno w III kwartale, jak i narastająco, osiągając odpowiednio 32,8% (wzrost r/r o 7,1 p.p.) i 34% (wzrost r/r o 10,5 p.p.). Jest to odbicie  pozytywnego zjawiska zachodzącego zarówno w spółce nadrzędnej, jak i w spółkach córkach polegającego na większym udziale usług i sprzedaży produktów własnych. W szczególności zwiększenie udziału usług powoduje znaczne zwiększenie marży, z jednoczesnym obniżeniem przychodów, co tłumaczy także obserwowane pomniejszenie przychodów w raportowanym okresie w stosunku do roku ubiegłego. Należy także pamiętać, że w 2020 r. nie są konsolidowane wyniki spółki Sputnik Software (posiadane w spółce udziały Emitent sprzedał pod koniec 2019 r.).

Spółka nadrzędna Atende S.A. w III kwartale 2020 r. z przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego uzyskała wyższy o 36% r/r zysk brutto na sprzedaży (8 650 tys. zł). Dzięki obniżeniu kosztów ogólnego zarządu o 4% r/r wypracowało znacznie lepsze niż rok wcześniej wyniki na poziomie operacyjnym (zysk 979 tys. zł vs. strata 1 723 tys. zł rok wcześniej), EBITDA (zysk 2 640 tys. zł vs. 60 tys. zł w III kwartale 2019 r.) i netto (zysk 820 tys. zł vs. strata 2 040 tys. zł rok wcześniej).

Podsumowując, zarówno wyniki spółki nadrzędnej, jak i spółek zależnych są wyższe niż rok wcześniej, zarówno w III kwartale br., jak i narastająco. Udało się to osiągnąć pomimo znacznie słabszej koniunktury gospodarczej związanej z pandemią, która spowodowała spowolnienie w wielu sektorach rynku, ale na szczęście nie we wszystkich. Sektorem, który znakomicie się obronił jest Sektor Telekomunikacji i Mediów, gdzie Grupa odnotowała znaczące wzrosty przychodów, w III kwartale (21% r/r) i narastająco w trzech kwartałach (10% r/r).

Naszym głównym rynkiem od lat jest rynek telekomunikacji i mediów. Przez ostatnie miesiące aktywności offline przeniosły się do sieci, nastąpiło spotęgowanie komunikacji mobilnej i korzystania z mediów internetowych. To z kolei oznacza, że potrzeby operatorów telekomunikacyjnych i mediów rosną. Jako Grupa Atende, w szczególności w ramach spółek Atende i Atende Software, dostrzegamy te wyzwania wyraźnie i wspieramy naszych klientów w ich dynamicznym rozwoju – mówi Roman Szwed, prezes Atende S.A.