Wydzielenie spółki ATM Systemy Informatyczne

3/26/2009

Dwa dni temu (24 marca) Zarząd ATM S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności w dziedzinie integracji systemów teleinformatycznych w formie osobnej spółki, o czym poinformowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2009. W dniu dzisiejszym prasa przyniosła szereg komentarzy na temat decyzji i zamiarów ATM. Zarząd ATM S.A. niektóre z tych komentarzy uznaje za zbyt daleko idące, w związku z czym postanowił przedstawić do publicznej wiadomości swoje stanowisko.

Bieżące decyzje należy przede wszystkim osadzić w kontekście dotychczasowego rozwoju firmy. Od początku swej historii ATM łączy kompetencje integratora systemów teleinformatycznych i operatora telekomunikacyjnego. Od lat prowadzi również działalność w trzecim obszarze — produkcji własnego oprogramowania. Dwa pierwsze obszary przynoszą znaczną większość przychodów i zysków spółki. ATM skutecznie budował swoją pozycję rynkową na wykorzystaniu efektów synergii pomiędzy tymi dziedzinami.

Każdy rodzaj działalności ma oczywiście swoją specyfikę. Świadczenie usług telekomunikacyjnych wymaga kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturę sieci światłowodowych, ogólnopolskiej sieci szerokopasmowej i centrów danych, ale przynosi przewidywalne, powtarzalne przychody. Firma informatyczna nie ma tak wielkich potrzeb kapitałowych, ale jest bardziej narażona na fluktuacje popytu na swoje usługi. Każda z tych działalności wymaga innego wsparcia organizacyjnego, innych systemów wewnętrznych. Ze względu na ich dynamiczny rozwój, negatywne zjawiska związane z prowadzeniem tak różnych działalności w jednym podmiocie zaczęły się nasilać. Wydaje się zatem, że nadszedł właściwy moment do ich rozdzielenia.

Ostatnie trzy lata to okres tworzenia grupy kapitałowej, w której znalazły się firmy zajmujące się działalnością uzupełniającą ofertę ATM o komplementarne produkty lub rynki. Zarząd ATM S.A. uznał, że osiągnięty poziom rozwoju zarówno samej spółki dominującej, jak i współpracy pomiędzy spółkami w ramach grupy daje podstawy do oparcia dalszej działalności na nowych zasadach. Zasady te oznaczają przede wszystkim zapewnienie większej samodzielności operacyjnej poszczególnych rodzajów działalności. W opinii Zarządu skutkować to będzie przejrzystą strukturą biznesu oraz pozwoli na optymalizację zarządzania i ograniczenie kosztów. Ponadto wydzielenie organizacyjne otworzy wielorakie, nowe możliwości dalszego rozwoju poszczególnych spółek. Możliwe będzie połączenie sił każdej ze spółek zarówno z innym spółkami z grupy kapitałowej ATM, jak i współpraca (być może także kapitałowa) z innymi podmiotami w branży — zarówno w grupie firm integracyjnych, jak i telekomunikacyjnych. Stworzenie takiej możliwości nie oznacza wszakże decyzji na temat konkretnego połączenia spółek w grupie lub z udziałem spółek spoza grupy. Każdy taka ewentualność będzie dogłębnie analizowana i może prowadzić, w szczególności w okresie poprawy koniunktury, do korzystnych aliansów pomagających w budowie pozycji na rynku.

Należy podkreślić, że powstająca firma jest stuprocentową własnością ATM S.A., zatem wydzielenie pozostanie bez znaczącego wpływu na skonsolidowane wyniki grupy. Bez zmian pozostanie także lokalizacja i dane kontaktowe. W odniesieniu do kontrahentów, ATM gwarantuje dotrzymanie  wszelkich zobowiązań i ciągłość obsługi. Niektóre umowy, co do których wszystkie strony się na to zgodzą, mogą stopniowo zostać przeniesione na nowy podmiot.

Dodatkowym, ale nie mniej istotnym skutkiem podzielenia działalności będzie poprawa efektywności współpracy z partnerami handlowymi oraz pozycji wobec wielu znaczących klientów. Wydzielenie działalności ATM SI pozwoli tej spółce na lepszą współpracę na przykład z operatorami telekomunikacyjnymi, przez których część działalności ATM S.A. była postrzegana z natury rzeczy jako działalność konkurencyjna.

Warto podkreślić, ze w ciągu dzisiejszego dnia Zarząd odebrał wiele komentarzy świadczących o zrozumieniu intencji związanych z podziałem i podkreślających wartość większej przejrzystości  organizacyjnej ATM S.A.