Trzy czynniki obciążające wyniki grupy kapitałowej Atende w III kwartale

11/17/2021

Grupa Atende osiągnęła w III kwartale oraz narastająco w trzech kwartałach 2021 r. słabsze wyniki, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Niesatysfakcjonujące wyniki powiązane są bezpośrednio z trzema kluczowymi czynnikami: sprzedażą udziałów w dwóch spółkach zależnych i zaprzestanie konsolidacji ich wyników, tymczasową utratą przez Atende świadectw bezpieczeństwa przemysłowego oraz opóźnieniami w dostawach produktów, wynikającymi z postpandemicznych zakłóceń produkcyjnych.

W okresie trzech kwartałów 2021 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży były niższe niż rok wcześniej (128,7 mln zł, spadek o 13% r/r) i wypracowano z nich niższy zysk brutto na sprzedaży o 30% r/r. Jest to głównie następstwem niekonsolidowania w bieżącym roku wyników sprzedanych spółek. Dodatkowo negatywnie na wyniki Grupy wpłynęły otrzymane od CZC Kary Umowne na łączną kwotę 3,1 mln zł. W efekcie osiągnięto słabsze niż rok wcześniej wyniki na poziomie operacyjnym (strata 1,7 mln zł wobec zysku 5,6 mln zł rok wcześniej), zysk EBITDA (5,6 mln zł, spadek o 63% r/r) oraz wynik netto Grupy Atende (strata 3,6 mln zł wobec zysku 3,1 mln zł w okresie 3 kwartałów 2020 r.).

Na przełomie 2020 i 2021 r. Atende sprzedało udziały w spółkach Atende Software oraz Atende Medica. Łączna kontrybucja obu spółek w okresie 3 kwartałów 2020 r. wyniosła 29,6 mln zł do przychodów ze sprzedaży oraz 7,2 mln zł do zysku EBITDA.

W następstwie utraty przez Atende świadectw bezpieczeństwa przemysłowego Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni  Sił Zbrojnych (CZC) odstąpiło od umów realizowanych przez Atende oraz wystawiło noty obciążeniowe i wezwanie do zapłaty kar umownych na łączną kwotę 3,1 mln zł. Dodatkowo, utrata świadectw skutkowała niemożnością prowadzenia prac dla CZC, co spowodowało niezrealizowanie wymiernie istotnych marż w II i III kwartale br. Należy tu podkreślić, że 20 października br. Atende odzyskało Świadectwa, dzięki czemu Spółka  może ponownie świadczyć usługi dla CZC i innych podmiotów wymagających posiadania świadectw.

Trzecim czynnikiem mającym negatywny wpływ na działalność operacyjną Atende oraz osiągnięte wyniki były opóźnienia w dostawach produktów, związane z postpandemicznymi zakłóceniami produkcyjnymi kluczowego dostawcy technologicznego. Problem opóźnień dostaw będzie istniał również w kolejnych kwartałach.

W ostatnich miesiącach w spółkach zależnych Grupy Atende miały miejsce niezwykle pozytywne zdarzenia, które nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w wynikach finansowych. Zawarliśmy umowę ze spółką z sektora energetycznego na dostawy urządzeń oraz ich wdrożenie i serwis na 60 miesięcy, o wartości do 60 mln zł. Ponadto projekt „System operacyjny Phoenix-RTOS jako podstawa Cloud-Edge-IoT Continuum” został wybrany w polskim konkursie IPCEI-CIS, Apator Metrix dostarczy milion gazomierzy z systemem operacyjnym Phoenix- RTOS w jednym z największych wdrożeń inteligentnego opomiarowania w Europie, a konsorcjum A2CC, Atende oraz Atende Industries dostało się na krótką listę firm walczących o możliwość realizacji transformacji rynku energii w ramach projektu CSIRE – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende. Dalsze, pozytywne rozstrzygnięcia w zakresie tych wydarzeń mogą otworzyć przed nami zupełnie nowe perspektywy i okazać się przełomowe dla przyszłości całej Grupy.