Informacja o publicznej ofercie akcji serii A, B, i C

5/14/2012

Przedmiotem publicznej oferty jest 4 933 865 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.