Dobre wyniki Grupy Atende za I półrocze 2020 r.

9/16/2020

Grupa Atende wypracowała w I półroczu 2020 r. dobre wyniki, pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego związanego z pandemią. Poprawie uległy zysk na działalności operacyjnej (zysk w wysokości 2 823 tys. zł, wzrost o 22% r/r), zysk EBITDA (9 252 tys. zł, wzrost o 3% r/r) oraz zysk netto[1] Grupy Atende (1 279 tys. zł, wzrost o 52% r/r). Przy tym warto brać pod uwagę fakt zaprzestania konsolidacji wyników spółki Sputnik Software, której wszystkie posiadane przez Emitenta udziały zostały sprzedane pod koniec 2019 r.

- Rok 2020 pokazał, że Spółka potrafi sobie radzić nawet w trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią, która skutkuje ograniczaniem budżetów na inwestycje przez znaczącą część klientów. Widoczny wzrost rentowności zapewnił dobre wyniki finansowe w zakresie generowanego zysku mimo spadku przychodów  – mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A. 

W I półroczu 2020 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 94 075 tys. zł, czyli niższe o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 32 550 tys. zł, co oznacza poziom zbliżony do wypracowanego w I półroczu 2019 r. (zmniejszenie o 2% r/r). Jednocześnie, w raportowanym okresie zostały obniżone koszty ogólnego zarządu (o 4% r/r) i wzrosła marża zysku brutto na sprzedaży (o 12,1 p.p. r/r).

Łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowany zysk na poziomie operacyjnym przed opodatkowaniem oraz zysk netto był dodatni. Spośród spółek zależnych największy pozytywny wpływ na wyniki miały spółki Atende Software i A2CC.

Przychody w kluczowym dla Grupy sektorze telekomunikacji i mediów wyniosły 51,0 mln zł, co oznacza wzrost o 4% r/r. W ramach tego segmentu, przychody od operatorów mobilnych, którzy stanowią najbardziej stabilną grupę klientów Atende, wyniosły w I półroczu 2020 r. 27,0 mln zł, co oznacza zwiększenie o 16% r/r. Z kolei przychody Atende Software ze sprzedaży usług dystrybucji treści multimedialnych do klientów sektora telekomunikacji i mediów wyniosły 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 73% r/r.

Największy wpływ na spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie, w porównaniu do I połowy 2019 r., miał sektor publiczny, w którym przychody zmniejszyły się o 28,1 mln zł r/r (69% r/r). Wynika to głównie z powodu trwających ograniczeń zamówień przez podmioty publiczne oraz braku w 2020 r. konsolidacji wyników spółki Sputnik Software, działającej na rynku publicznym (10,3 mln zł przychodów w I półroczu 2019 r.).

Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji na rynku udaje nam się konsekwentnie zwiększać sprzedaż do kluczowego dla nas sektora telekomunikacji i mediów, a także realizować strategię rozwoju firmy w zakresie usług wysokomarżowych oraz abonamentowych – podsumowuje Roman Szwed.

W II kwartale 2020 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych wyniosła 11 003 tys. zł, co oznacza wzrost o 15% r/r. Wypracowana marża pokryła 50% kosztów stałych Grupy Atende w II kwartale br. Największe znaczenie dla sprzedaży usług o charakterze stałym ma świadczenie usług serwisowych przez Atende oraz usług dystrybucji treści multimedialnych przez Atende Software.