Dobre wyniki finansowe Grupy Atende po III kwartale 2016 r.

11/15/2016

Grupa Atende w ostatnich trzech kwartałach 2016 r. osiągnęła wyższe niż rok wcześniej poziomy zysków, pomimo utrzymującej się słabej koniunktury w niektórych sektorach gospodarki.

Narastające wyniki trzech kwartałów 2016 r. były znacznie lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pomimo niższych o 27% r/r przychodów, które w bieżącym roku wyniosły 134 964 tys. zł, Grupa Atende wypracowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie wyższym o 12% od ubiegłorocznego (wzrost do 45 066 tys. zł). Skonsolidowane koszty ogólnego zarządu były nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (wzrost o 6% r/r do 39 746 tys. zł), co jest następstwem zwiększenia skali działalności spółek Grupy oraz rozpoczęcia konsolidacji wyników spółki Energy Data Lab od I kwartału 2016 r. Dzięki wyższemu wzrostowi zysku brutto na sprzedaży od kosztów ogólnego zarządu, wypracowano wyższe niż rok wcześniej poziomy zysków. Poprawie uległy wynik operacyjny (wzrost o 70% r/r do 6 361 tys. zł), wynik EBITDA (wzrost o 30% r/r do 11 035 tys. zł) oraz zysk netto (wzrost o 94% r/r do 4 240 tys. zł).

W samym III kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 49 419 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 47% r/r. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w III kwartale 2015 r., który był rekordowym kwartałem pod względem przychodów w historii Grupy Atende, zrealizowano przychody od klientów sektora publicznego o ponad 50 mln zł wyższe niż w III kwartale br. Pomimo mniejszej kwartalnej sprzedaży w bieżącym roku, wypracowano zysk brutto na sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (spadek o 2% r/r do 16 320 tys. zł). Wzrost kosztów o 6% r/r, związany z działaniami prorozwojowymi, miał wpływ na obniżenie w III kwartale wyników operacyjnego, EBITDA i netto, odpowiednio o 21% (do 3 363 tys. zł), 15% (do 4 955 tys. zł) i 24% (do 2 831 tys. zł).

Dobre wyniki w okresie 3 kwartałów 2016 r. są istotnie związane ze wzrostem sprzedaży na rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów, gdzie Grupa Atende uzyskała przychody ze sprzedaży na wyższym o 49% poziomie niż rok wcześniej. W ramach tego sektora największe znaczenie miały prace wykonywane przez spółkę Atende na rzecz operatorów telefonii komórkowej (30 mln zł, wzrost o ok. 100% r/r), głównie w zakresie rozbudowy infrastruktury transmisji danych, w tym w zakresie nowej technologii LTE oraz rozliczeń i bilingu usług IP. Znaczne wzrosty zanotowała również spółka Atende Software ze sprzedaży usług dystrybucji treści multimedialnych (11,9 mln zł, wzrost o ok. 50% r/r). Wzrost sektora telekomunikacji i mediów w znacznym stopniu zwiększył niezależność Grupy Atende od sektora publicznego.

Wobec utrzymującej się w 2016 r. słabej koniunktury w niektórych sektorach gospodarki Grupa Atende podjęła duży wysiłek starając się zrekompensować brak przychodów z opóźnionych projektów świadczeniem usług własnych. Koncentracja spółek Grupy na świadczeniu usług własnych przyniosła w bieżącym roku znaczny wzrost procentowej marży zysku brutto na sprzedaży. Średnio wyniosła ona 33,4% w trzech kwartałach 2016 r., w porównaniu do średniej wynoszącej 21,8% rok wcześniej. Należy to uznać za duży sukces Grupy kapitałowej i potwierdzenie umiejętności radzenia sobie w trudniejszej sytuacji rynkowej.