Bardzo dobry I kwartał 2019 r. w Grupie Atende

5/17/2019

Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2019 r. wyniki znacznie lepsze, niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego. Dzięki wyższej o 30% r/r sprzedaży, która wyniosła 74 112 tys. zł, wypracowano zysk brutto na sprzedaży w wysokości 17 778 tys. zł – o 18% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Przy kosztach ogólnego zarządu utrzymanych na zbliżonym poziomie, poprawie uległy wynik operacyjny (zysk w wysokości 2 204 tys. zł wobec straty 35 tys. zł rok wcześniej), wynik EBITDA (zysk na poziomie 5 600 tys. zł, wzrost o 187% r/r) oraz wynik netto Grupy Atende (zysk 1 228 tys. zł wobec straty 123 tys. zł w I kwartale 2018 r.).

Za dobrym wynikiem stoi przede wszystkim działalność spółki nadrzędnej. Atende zanotowało wzrost o 42% r/r zysku brutto na sprzedaży (10 350 tys. zł), co przy nieznacznym wzroście (3% r/r) kosztów ogólnego zarządu pozytywnie wpłynęło na wynik netto (997 tys. zł zysku wobec  825 tys. zł straty rok wcześniej). Z kolei spośród spółek zależnych największy pozytywny wpływ na wyniki miały Sputnik Software, Atende Medica i Atende Software.

Rynek IT charakteryzuje sezonowość sprzedaży oraz tradycyjnie niższe przychody w pierwszym kwartale. Osiągnięty bardzo dobry wynik Atende daje więc nadzieję na dobre rezultaty sprzedażowe w kolejnych kwartałach – mówi prezes Atende SA Roman Szwed.

W I kwartale 2019 r. Grupa Atende zrealizowała wyższą niż rok wcześniej sprzedaż we wszystkich raportowanych sektorach. Największe przychody (27,7 mln zł) oraz wzrost (o 54%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uzyskano do klientów sektora telekomunikacji i mediów. Dobry wynik związany jest m.in. z  realizacji przez Atende projektów opartych na kluczowej specjalizacji związanej z rozbudową infrastruktury transmisji danych dla operatorów mobilnych, w tym w zakresie technologii LTE. Istotna była także sprzedaż usługi abonamentowej opartej na autorskim rozwiązaniu do rozliczeń i bilingu usług IP. Spośród spółek zależnych duże znaczenie miał rozwój współpracy Atende Software m.in. z TVN S.A., a także dalszy rozwój współpracy z P4 sp. z o.o. (operator sieci Play). Rozbudowa infrastruktury sieciowej w tym okresie pozwoliła Atende Software na obsłużenie rekordowego ruchu związanego z dystrybucją treści multimedialnych, który w piku osiągał poziom 430 Gbit/s. 

Równie duże znaczenie w I kwartale br. miały przychody Grupy Atende od klientów sektora publicznego, które wzrosły o 15% r/r i wyniosły 26,2 mln zł. Największy wpływ na ten wynik miały projekty realizowane przez Atende dla Ministerstwa Obrony Narodowej (łączny przychód w I kwartale 2019 r.: 5,9 mln zł) oraz modernizacji i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 dla Komendy Głównej Policji (9,3 mln zł). Warto wymienić także nowy projekt realizowany przez spółkę Sputnik Software: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem′ – część 1′ (o wartości 4,9 mln zł brutto). Dodatkowo, spółka Atende Medica podpisała umowę na budowę usług e-Zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie (o wartości 2 mln zł brutto). Spółka zrealizowała również dwa projekty dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie, o łącznej wartości 1,2 mln zł brutto, dotyczące wdrożenia innowacyjnego systemu kolejkowego oraz e-usług.

Skonsolidowana sprzedaż do klientów sektora finansowego w I kwartale 2019 r., realizowana praktycznie w całości przez spółkę Atende, wzrosła o 56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 9,5 mln zł. Największe znaczenie miała sprzedaż do banków, m.in. rozbudowa wirtualnej infrastruktury w banku (o wartości 5,0 mln zł).

Sprzedaż do klientów sektora przemysł, handel, usługi – w tym energetyki – także była większa niż rok wcześniej (o 5%) i wyniosła 10,7 mln zł. Wzrost sprzedaży jest głównie wynikiem realizacji przez spółkę Atende wielu projektów, z których największe dotyczyły rozbudowy infrastruktury sieci teleinformatycznej (1,5 mln zł). Na szczególną uwagę zasługuje oprogramowanie do inteligentnego gazomierza tworzone przez spółkę Phoenix Systems we współpracy z Apator Metrix oraz realizacja przez spółkę A2CC umowy ramowej na usługi wsparcia i rozwoju systemów klienta w sektorze gazowym (w ramach umowy 3-letniej).

Konsekwentnie dążymy do wzrostu sprzedaży we wszystkich sektorach rynku – podkreśla prezes Szwed. W pierwszym kwartale tego roku udało nam się zrealizować ten cel. Liczymy jednakże na to, że sektor przemysł, handel, usługi, który to sektor zawiera także energetykę, powinien w bieżącym roku przynieść znacząco rosnące przychody ze względu na zauważane ożywienie związane z koniecznością wzmożenia procesu cyfryzacji tego sektora. Warto podkreślić, ze 6 spółek z Grupy kapitałowej Atende posiada ciekawe produkty ukierunkowane na wdrażanie potrzebnych innowacji cyfrowych w sektorze energetyki.