Bardzo dobre wyniki Grupy Atende w 2016 roku

3/22/2017

Grupa Atende wypracowała w 2016 r. bardzo dobre wyniki, pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 11%, a zysk netto Grupy wyniósł 10,6 mln zł i był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. - Rok 2016 pokazał naszą siłę w trudnych warunkach rynkowych. Widoczny wzrost rentowności zapewnił dobre wyniki finansowe w zakresie generowanego zysku mimo spadku przychodów  – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A. 

W 2016 r. średnia procentowa marża ze sprzedaży w spółce dominującej wyniosła 30,6% wobec 21,9% rok wcześniej, zaś w spółkach zależnych odpowiednio 79,4% i 65,1%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 211 mln zł, co oznacza spadek o 19% w stosunku do roku poprzedniego, związany głównie z załamaniem napływu zamówień z sektora publicznego (spadek przychodów o 55% r/r). Spadek ten udało się jednak skompensować zwiększoną aktywnością Grupy w pozostałych sektorach rynku, w szczególności rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów. W 2016 r., na tym kluczowym dla Emitenta rynku, uzyskano przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o 24% niż rok wcześniej.

- Grupa Atende ma unikatowe kompetencje w łączeniu technologii światowych liderów z innowacyjnymi produktami własnymi. Te kompetencje są doceniane przez rynek. W ofercie Atende S.A. dla sektora operatorów telekomunikacyjnych i mediów, są to przede wszystkim kompetencje związane z rozbudową infrastruktury transmisji danych w technologii LTE oraz z usługami rozliczenia i bilingu IP. Z kolei Atende Software oferuje najwyższej jakości usługi dystrybucji treści multimedialnych  – tłumaczy Prezes Roman Szwed. Zgodnie z przyjętą w marcu 2016 roku strategią rozwoju Grupy na najbliższe dwa lata, Emitent konsekwentnie przywiązuje dużą wagę do wzrostu udziału sprzedaży usług o charakterze abonamentowym. - Do największych osiągnięć 2016 roku zaliczamy udany rozwój sprzedaży usług abonamentowych, prowadzony zarówno w Atende S.A. jak w spółkach Grupy Kapitałowej - mówi Roman Szwed.

W porównaniu do roku poprzedniego przychody z usług abonamentowych wzrosły o 50% (do 55,8 mln zł), zaś marże z tych usług wzrosły o 47% (do 38,5 mln zł). Poziom pokrycia wszystkich kosztów stałych Grupy przez przewidywalne marże z powtarzalnych usług udało się zwiększyć z 39% do ponad 50%.

Warto podkreślić, że w 2016 r. udział sprzedaży produktów i usług spółek zależnych w sprzedaży Grupy zwiększył się r/r z 16,8% do 18,9%. Największe znaczenie dla tego wyniku miała wspomniana powyżej sprzedaż usług dystrybucji treści multimedialnych przez Atende Software (wzrost przychodów ze sprzedaży o 42% r/r.) oraz działalność Sputnik Software związana z oprogramowaniem dla administracji publicznej (pomimo braku w 2016 r. przetargów publicznych spółka wygenerowała 16% wzrost przychodu ze sprzedaży, m.in. dzięki przejęciu od Sygnity S.A. w połowie 2015 r. części rynku wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do oprogramowania przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego). Wzrost o 11% r/r sprzedaży w 2016 r. zanotowała również spółka TrustIT realizująca usługi outsourcingu informatycznego.

Niekorzystne otoczenie rynkowe, przejawiające się brakiem przetargów w sektorze publicznym, negatywnie wpłynęło na wyniki sprzedaży w sektorze medycznym oraz energetycznym. Przychody Atende Medica zmniejszyły się o 66% r/r, co wynika z braku wdrożeń systemu medycznego w szpitalach, i wyniosły 1 796 tys. zł. Działalności związane z inteligentnymi sieciami energetycznymi (Atende Software) oraz w zakresie oprogramowania do inteligentnych liczników i koncentratorów (system operacyjny dla Internetu Rzeczy Phoenix Systems) przyniosły w 2016 r. mniejsze niż rok wcześniej przychody, odpowiednio o 49% i 30% ze względu na mniejszą aktywność spółek sektora energetycznego. Ograniczenie zamówień w sektorze energetycznym odbiło się także na wynikach spółki Energy Data Lab, której domeną jest zaawansowana analiza dużych ilości danych w tzw. technologii Big Data właśnie dla klientów sektora energetycznego.

- W 2017 r. sytuacja powinna ulec poprawie ze względu na uruchomienie dopłat unijnych i obserwowaną aktywność w zakresie zamówień publicznych. Niezależnie od tego, ze zdwojoną siłą będziemy budować pozycję Grupy w alternatywnych sektorach rynku, ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego – podsumowuje Prezes Atende S.A. - Pierwszy rok realizacji nowej strategii oceniamy jako pomyślny. Zamierzamy kontynuować dotychczasową praktykę tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, a także jeszcze bardziej wzmocnić podejmowane  działania zmierzające do konsolidacji Grupy i do ekspansji na rynki zagraniczne. Zamierzamy również podtrzymać dotychczasową praktykę wypłacania atrakcyjnych dywidend. – dodaje.