General Meetings

ZWZ 19.05.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Termin: 19 maja 2021 r., godz. 11:00
Miejsce: siedziba Spółki, Warszawa plac Konesera 10a
Dzień rejestracji uczestnictwa: 3 maja 2021 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2020, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020;
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2020, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2020, (c)  wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki; 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2020;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2020; 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020;
 15. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji Emitenta: 36 343 344, liczba głosów: 36 343 344, wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności oraz finansowe, które będą przedmiotem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za lata 2019-2020

Raport niezależnego biegłego rewidenda dotyczący Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za lata 2019-2020

Wzór formularza do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ZWZ

Zarząd Atende S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki nie wniosła zastrzeżeń co do spraw objętych proponowanym przez Zarząd Spółki porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 maja 2021 r. oraz wyraziła pozytywną opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zarekomendowała ich powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Questions?

Don’t hesitate to contact me.

Dariusz Niedziółka

Director of Investor Relations

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn