Opinia JSF

footer image

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Atende S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

 

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atende S.A. („Jednostka”), które zawiera:

    jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.;

sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:

    jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów;

    zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym;

    jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

oraz

    informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

(„jednostkowe sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki:

    przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

    jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;

    zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”).

Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 13 kwietnia 2021 r.

KPMG_title_sidebar

footer image

Podstawa Opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

    Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) uchwałą nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. oraz uchwałą nr 1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r.;

    ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”);

    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE („rozporządzenie UE”);

    innych obowiązujących przepisów prawa.

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi regulacjami została opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Polsce i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA. W trakcie badania kluczowi biegli rewidenci oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia

spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego jako całości, a przy formułowaniu naszej opinii podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. Zidentyfikowaliśmy następujące kluczowe sprawy badania:

footer image

Ujmowanie przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w 2020 r.: 203.497 tys. złotych; Aktywa z tytułu umów z klientami długoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r.: 6.406 tys. złotych; Aktywa z tytułu umów z klientami krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r.: 13.865 tys. złotych; Zobowiązania z tytułu umów z klientami długoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r.: 9.416 tys. złotych; Zobowiązania z tytułu umów z klientami krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r.: 12.750 tys. złotych.

Odniesienie do jednostkowego sprawozdania finansowego:

Punkt 7 „Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów”; Punkt 8 „Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach”, Punkt 10 „Szczegółowe noty i objaśnienia”: Nota 1 „Przychody z umów z klientami, salda dotyczące umów”.

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Jednostka realizuje przychody ze sprzedaży z kilku głównych źródeł, które obejmują m.in. dostawę sprzętu, świadczenie usług wdrożeniowych (integracyjnych i pozostałych), usług serwisowych i utrzymaniowych oraz usług specjalistycznych. Znaczna część umów z klientami to umowy wieloelementowe, które mogą zawierać elementy każdego z powyższych źródeł przychodów.

Ujmowanie przychodu z umów wieloelementowych jest czynnością złożoną, wymagającą znacznego poziomu osądu odnośnie identyfikacji odrębnych zobowiązań do wykonania świadczenia, alokacji wynagrodzenia do każdego odrębnego zobowiązania, a także określenia terminu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, czyli prawidłowego momentu ujmowania przychodu. W szczególności umowy z klientami mogą zawierać zobowiązania do świadczenia usług serwisowych i utrzymaniowych, które Jednostka realizuje w okresie obejmującym dwa lub więcej lat obrotowych.

Nasze podejście do badania obejmowało, między innymi:

    ocena prawidłowości wyodrębniania z umowy poszczególnych świadczeń, alokacji wynagrodzenia oraz momentu ujmowania przychodów poprzez analizę, dla wybranej próby transakcji sprzedaży, poprzez analizę dokumentacji źródłowej, obejmującej umowy z klientami, budżety realizowanych projektów, wystawione faktury sprzedaży lub dokumentację potwierdzającą przekazanie towaru/ wykonanie usługi;

    uzyskanie potwierdzeń wybranej próby niezapłaconych na dzień 31 grudnia 2020 r. faktur sprzedażowych wystawionych do kontrahentów niepowiązanych, a w odniesieniu do jednostek powiązanych wszystkich istotnych sald na dzień 31 grudnia 2020 r.;

footer image

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Dostawa sprzętu oraz usługi wdrożeniowe są zasadniczo całkowicie realizowane i rozliczane w trakcie jednego roku obrotowego.

Ujmowanie przychodów ze sprzedaży stanowi kluczową sprawę badania ze względu na:

    wieloelementowy charakter umów z klientami;

    konieczność dokonywania przez Zarząd znacznych osądów księgowych;

    fakt, że przychody są jednym z głównych wskaźników oceny działalności Jednostki, a także systemu premiowego dla Zarządu, co zwiększa ryzyko manipulacji sprawozdaniem finansowym.

    analizę wybranych transakcji sprzedaży ujętych na przełomie roku pod kątem przypisania przychodów do właściwego okresu poprzez porównanie do dokumentów źródłowych takich jak faktury sprzedaży oraz dokumenty potwierdzające dostawę towaru lub wykonanie usługi;

    analizę istotnych faktur korygujących przychody ze sprzedaży wystawionych po zakończeniu roku pod kątem oceny prawidłowości ujęcia przychodów w badanym roku obrotowym;

    porównanie przychodów ujętych w 2020 roku z kwotą przychodów oczekiwaną przez nas na podstawie płatności otrzymanych od kontrahentów z tytułu sprzedaży w 2020 roku;

    analizę księgowań na kontach przychodów ze sprzedaży, w tym w szczególności ręcznych poleceń księgowania przychodów ujmowanych w korespondencji z kontami, na których Jednostka zwykle nie ujmuje transakcji sprzedaży oraz uzgodnienie wybranych księgowań do dokumentacji źródłowej;

    rozważenie adekwatności ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do istotnych zasad rachunkowości oraz istotnych osądów, dotyczących ujmowania przychodów ze sprzedaży.

footer image

Wartość odzyskiwalna inwestycji w jednostki podporządkowane

Wartość księgowa inwestycji w jednostki podporządkowane na dzień 31 grudnia 2020 r.: 16.946 tys. złotych.

Odniesienie do jednostkowego sprawozdania finansowego:

Punkt 7 „Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów”; Punkt 8 „Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach”, Punkt 10 „Szczegółowe noty i objaśnienia”: Nota 13 „Inwestycje w jednostki podporządkowane”.

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Jednostka posiada udziały w jednostkach zależnych zajmujących się integracją systemów teleinformatycznych opartych głównie na oprogramowaniu własnym oraz realizujących dostawę towarów i świadczenie usług w innych obszarach rynku IT, w tym dla sektora publicznego. Jednostka odnotowała obniżenie tempa wzrostu wyników finansowych niektórych jednostek zależnych względem prognoz przyjętych na dzień nabycia udziałów w tych spółkach.

W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2020 r. Jednostka przeprowadziła testy na utratę wartości inwestycji w spółki zależne, dla których zidentyfikowała przesłanki wskazujące na możliwą utratę przez nie wartości.

Ocena inwestycji w spółki zależne pod kątem utraty wartości została uznana przez nas za kluczową sprawę badania, ponieważ test na utratę wartości oparty jest w dużej mierze na istotnych szacunkach i subiektywnych założeniach Zarządu, w szczególności w odniesieniu do wysokości przyszłych przepływów pieniężnych oraz przyjętej stopy dyskonta.

Nasze procedury badania obejmowały, między innymi:

    ocenę kompletności inwestycji w spółki zależne, dla których Zarząd powinien przeprowadzić test na utratę wartości poprzez porównanie wyników finansowych zrealizowanych przez spółki zależne w 2020 roku do wyników planowanych na ten rok oraz ocenę prawidłowości identyfikacji przez Zarząd innych wewnętrznych oraz zewnętrznych przesłanek wskazujących na możliwą utratę wartości inwestycji;

    zaangażowanie naszych własnych specjalistów z zakresu wycen, którzy wsparli nas w ocenie poprawności oraz wewnętrznej spójności modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych ze względu na zastosowaną metodykę, a także w porównaniu zastosowanego modelu testu na utratę wartości do powszechnie stosowanych modeli testowania utraty wartości inwestycji;

    ocenę przyjętych przez Jednostkę kluczowych założeń i dokonanych szacunków poprzez:footer image

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Prognozy przyszłych przepływów pieniężnych obarczone są dużym ryzykiem zmian ze względu na zmieniające się warunki rynkowe.

o   ocenę kompletności kluczowych założeń zidentyfikowanych przez Zarząd w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych poprzez porównanie do wyników analizy wrażliwości testów na utratę wartości na zmianę założeń;

o   ocenę racjonalności przyjętych przez Zarząd kluczowych założeń dotyczących stopy wzrostu zysku operacyjnego poprzez porównanie do rzeczywistych danych pochodzących z historycznych informacji finansowych Jednostki oraz poprzez analizę działań podejmowanych przez Zarząd Jednostki do dnia badania;

o   ocenę poprawności zastosowanej stopy dyskonta poprzez porównanie do źródeł zewnętrznych (przy wsparciu naszych specjalistów z zakresu wycen);

    ocenę adekwatności ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym dotyczących przyjętych kluczowych założeń, wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w spółki zależne oraz informacji na temat wrażliwości modelu na zmianę w kluczowych założeniach.

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki za jednostkowe sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelny i jasny obraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.footer image

Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, zaniechać prowadzenia działalności, albo gdy nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania prowadzenia działalności.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownik Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie. Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są odpowiedzialni za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Jednostki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podejmowane na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

    identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom

i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż istotnego zniekształcenia wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd lub obejście systemu kontroli wewnętrznej;

    uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej Jednostki;

    oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;

    wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, oceniamy, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub okolicznościami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli

footer image

dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na powiązane ujawnienia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. Przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

    oceniamy ogólną prezentację, strukturę i treść jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, a także czy jednostkowe sprawozdanie finansowe odzwierciedla stanowiące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki informacje między innymi o planowanym zakresie i terminie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania zagrożeń lub zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Jednostki wskazaliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy uznając je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają ich publicznego ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że sprawa nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje wynikające z jej ujawnienia przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje

Na inne informacje składają się:

    sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende i Atende S.A.w 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności, oraz zawierające pismo Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe;

    oświadczenie Zarządu Jednostki odnośnie sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności;

    informacja Zarządu Jednostki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej;

    oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu; oraz

    ocena jednostkowego sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą,

(razem „Inne informacje”).footer image

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za Inne informacje zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Kierownik Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.

W związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozważenie, czy nie są one istotnie niespójne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Innych informacjach, to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Jednostka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła informacje wymagane przepisami prawa lub regulaminami, a w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa i informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania jednostkowego sprawozdania finansowego, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach:

    zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz

    jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią Sprawozdania z działalności, Jednostka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie”).footer image

Ponadto naszym zdaniem informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach:

    zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz

    są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Oświadczenie na temat Innych informacji

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

 

Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy zabronionych usług niebędących badaniem, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2016 r. oraz ponownie w kolejnych latach, w tym uchwałą z dnia 26 kwietnia 2019 r. do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Całkowity nieprzerwany okres zlecenia badania wynosi 5 lat począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Małgorzata Kochanowska

Justyna Lipkowska

Kluczowy biegły rewident

Kluczowy biegły rewident

Nr w rejestrze 11777

Nr w rejestrze 12697

Komandytariusz, Pełnomocnik

Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.