Wynik pod wpływem zewnętrznych czynników, Atende przedstawia Strategię szybkiego wzrostu

3/31/2022

Grupa Atende zamyka rok 2021 skonsolidowaną stratą netto na poziomie 2,3 mln zł oraz zyskiem EBITDA w wysokości 9,9 mln zł. Zarząd kalkuluje, że wyniki operacyjne byłyby jednak na zbliżonym poziomie do wypracowanych w 2020 r., gdyby nie wpływ niezależnych od Spółki czynników: przejściowa utrata świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i wynikające z tego faktu kary umowne i utracone korzyści, opóźnienia w dostawach produktów kluczowego dostawcy oraz brak konsolidacji wyników spółek Atende Software i Atende Medica. Jednocześnie Atende przedstawia nową, ambitną Strategią na lata 2022-2024, w której planuje wzrost w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia i technologiczny know-how. Celem Strategii jest wykorzystanie dynamicznego rozwoju branży technologicznej poprzez koncentrację na pięciu wyselekcjonowanych trendach rynkowych, w których Atende ma dzisiaj istotne przewagi konkurencyjne: transformacji cyfrowej, internecie rzeczy i przemyśle 4.0, inteligentnej energetyce, telekomunikacji oraz półprzewodnikach.

Rok 2021 w Grupie Atende był okresem, który będziemy pamiętać jako pełen wyzwań i zmian, wywołujących konieczność adaptacji oraz przekierowania myślenia na nowe tory. W wyniku sukcesji, obejmując ster organizacji, od początku wraz z zespołem przyszło mi mierzyć się z dwoma egzogenicznie wywołanymi okolicznościami, których wpływ spowodował, iż raportowany wynik pozostawia wiele do życzenia, odbiegając znacznie od założeń, które czyniliśmy w trakcie roku – mówi prezes zarządu Atende SA Marcin Petrykowski.

W 2021 r. największe znaczenie dla wielkości sprzedaży Grupy Atende miała integracja systemów teleinformatycznych (przychody 182,0 mln zł wobec 202,4 mln zł rok wcześniej). Spółka odnotowała wzrost przychodów r/r od klientów sektora przemysł, handel i usługi (o 10,6 mln zł) oraz finansowego (o 7,4 mln zł). Największy wpływ na spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w stosunku do 2020 r. miał sektor telekomunikacji i mediów, w którym przychody zmniejszyły się o 41,6 mln zł r/r. Wynika to ze sprzedaży pod koniec 2020 r. spółki Atende Software, realizującej większość przychodów od klientów sektora telekomunikacji i mediów (28,5 mln zł w 2020 r.), oraz z opóźnień w dostawach produktów, związanych z zakłóceniami w łańcuchu dostaw kluczowego dostawcy nadrzędnej spółki Atende. Niższą o 32,8 mln zł niż rok wcześniej sprzedaż zanotowano również w sektorze publicznym, w którym negatywnie na sprzedaż wpłynęła utrata świadectw bezpieczeństwa przemysłowego oraz sprzedaż na początku 2021 r. działającej na rynku publicznym spółki Atende Medica.

W 2021 r. Atende zwiększyło sprzedaż rozwiązań o dużym potencjale rozwojowym, związanych z inteligentną energetyką (realizowana przez Atende Industries, a do 30 listopada 2020 r. przez Atende Software, wzrost o 12% r/r), projektowaniem układów scalonych (OmniChip, wzrost o 50% r/r), systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (Phoenix Systems, wzrost o 17% r/r) oraz outsourcingiem IT (TrustIT, wzrost o 27% r/r). Udział spółek zależnych w marży ze sprzedaży sięgnął 27,8%, a w wyniku EBITDA 62,3%.

Kończymy rok 2021 z pokorą, odczuwając jednak silne przekonanie o konsekwentnym wzroście wartości, wiedzy oraz doświadczenia, które jako Grupa reprezentujemy. Pozostajemy w dobrej kondycji finansowej, operacyjnej oraz ludzkiej, po angażującym zespół wysiłku oraz nakładach intelektualnych celem zogniskowania planu na to co dalej – dodaje Marcin Petrykowski.

Nadrzędnym celem określonym w nowej Strategii jest przejście od tradycyjnego dostawcy sprzętu oraz technologii w kierunku oferowania całościowych rozwiązań opartych o produkty i usługi własne. Z tego powodu Grupa nieustannie inwestuje w innowacyjne rozwiązania technologiczne, które także w ostatnich latach przeszły pozytywną weryfikację rynku. Spośród znaczących projektów zrealizowanych w 2021 r. warto wymienić m.in. rozwój oprogramowania dla jednego z największych operatorów telefonii komórkowej oraz nowe usługi własne świadczone dla największej polskiej grupy branży spożywczej. W zakresie sukcesów spółek zależnych na szczególną uwagę zasługuje kontrakt na wykorzystanie oprogramowania Phoenix-RTOS w jednym z największych wdrożeń inteligentnej energetyki w Europie (1 mln inteligentnych gazomierzy w Belgii) oraz uruchomienie największego systemu billingowego w Polsce (rozwiązania SAP w sektorze gazowym dla 7,5 mln punktów dostaw gazu). Ponadto Grupa Atende wraz z Netią przeszła krajową klasyfikację w unijnym konkursie IPCEI-CIS, którego celem jest rozwój europejskich technologii chmurowych o znaczeniu strategicznym dla UE. Grupa zaangażowana jest także w dwa duże postępowania przetargowe w sektorze energetycznym, których rozstrzygnięcie powinno nastąpić w 2022 r.: na dostawę Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz na wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing dla Polskiej Grupy Energetycznej. Warto także wspomnieć, iż platforma chmurowa besmart.energy zyskała nowe funkcjonalności z zakresu sztucznej inteligencji w ramach projektu dofinansowywanego przez NCBR (jako następca systemu redGrid, obsługującego dzisiaj ponad 3 mln klientów Energa Operator), dokonano pierwszego wdrożenia platformy dla inteligentnej robotyki besmart.vision oraz powstał dedykowany dla MŚP branży Utilities chmurowy produkt EASYplus, w ramach którego prekonfigurowane rozwiązania SAP oferowane są w modelu usługowym.

 Sukcesy wzmacniają nasze przekonanie o fundamentach długoterminowej strategii Grupy, dostarczając nam narzędzia oraz poczucie klarownej wizji na monetyzację dynamicznie rosnącego potencjału biznesowego napędzanego przez rozwój technologiczny. Otwieramy rok 2022 z nowym modelem zarządzania, po dokonaniu koniecznej restrukturyzacji i transformacji kluczowych obszarów działalności, z klarowną wizją, planem i określonymi priorytetami strategicznymi nakierowanymi na konsekwentne zwiększanie wyniku, rentowności oraz kapitalizacji Grupy. Aby osiągnąć ten cel, koncentrujemy się na trzech obszarach działań strategicznych: transformacji biznesu, inwestycjach w innowacyjność oraz wzroście – zarówno organicznym, jak i nieorganicznym. Dodatkowo zwiększyliśmy nacisk na wymiar ESG naszej działalności, na każdym poziomie organizacji wprowadzając bieżącą odpowiedzialność oraz zobowiązanie za obszar środowiskowy, społeczny - w tym pracowniczy, oraz nadzoru korporacyjnego – podsumowuje prezes Grupy Atende.

Atende Next Strategia Grupy na lata 2022 - 2024