Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 6/2018 — 23.05.2018 14:41

  Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Zarząd Atende S.A. informuje, że 23 maja 2018 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej, pięcioletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej

 • Raport bieżący nr 5/2018 — 23.05.2018 14:16

  Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 r.

  Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 23 maja 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 4/2018 — 23.05.2018 12:35

  Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 23 maja 2018 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017. Na mocy ww. uchwały

 • Raport bieżący nr 3/2018 — 24.04.2018 15:55

  Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

  Zarząd spółki Atende S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 i art. 4022 ksh zwołuje Zwyczajne

 • Raport bieżący nr 2/2018 — 18.04.2018 20:31

  Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2017, zgodnie z którą postanowił zarekomendować

 • Raport bieżący nr 1/2018 — 05.01.2018 12:47

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

  Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

 • Raport bieżący nr 19/2017 — 24.11.2017 17:12

  Wyrok KIO ws. odwołania od wyboru przez PKP PLK najkorzystniejszej oferty

  Zarząd Atende S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. informuje, że 24 listopada 2017 r. powziął ustną informację o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym

 • Raport bieżący nr 18/2017 — 06.11.2017 11:30

  Odwołanie od wyboru przez PKP PLK najkorzystniejszej oferty

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 22 września 2017 r. informuje, że 6 listopada 2017 r. powziął informację o złożeniu 4 listopada 2017

 • Raport bieżący nr 17/2017 — 23.10.2017 11:20

  Powołanie członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A.,

 • Raport bieżący nr 16/2017 — 18.10.2017 13:12

  Zawarcie umowy z RCZSiUT

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2017 z dnia 19 września 2017 r. oraz 15/2017 z dnia 12 października 2017 r. informuje, że 18 października