Raporty bieżące

  • Raport bieżący nr 2/2020 — 10.01.2020 13:08

    Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

    Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

  • Raport bieżący nr 1/2020 — 10.01.2020 12:34

    Powołanie członka Rady Nadzorczej

    Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu