Raporty bieżące

  • Raport bieżący nr 6/2020 — 29.05.2020 12:56

    Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

    Zarząd spółki Atende S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 i art. 4022 Kodeksu spółek

  • Raport bieżący nr 5/2020 — 11.05.2020 14:34

    Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 r.

    Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2019, zgodnie z którą postanowił zarekomendować

  • Raport bieżący nr 4/2020 — 25.03.2020 18:08

    Informacja nt. wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy Atende

    Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z aktualną oceną Emitenta pandemia COVID-19 i związane z nią otoczenie rynkowe negatywnie wpłyną na wyniki

  • Raport bieżący nr 3/2020 — 24.03.2020 18:28

    Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

    Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 marca 2020 r. zakończone zostały analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości

  • Raport bieżący nr 2/2020 — 10.01.2020 13:08

    Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

    Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

  • Raport bieżący nr 1/2020 — 10.01.2020 12:34

    Powołanie członka Rady Nadzorczej

    Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu