Raport bieżący nr 26/2013

26.06.2013

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Atende S.A. informuje, że 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej, pięcioletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  • Patrycja Buchowicz,
  • Mirosław Panek,
  • Marek Dietl,
  • Jan Madey,
  • Monika Mizielińska-Chmielewska.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r. spośród swojego grona dokonała wyboru Patrycji Buchowicz na przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Mirosława Panka na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
  • nie została wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

  Życiorysy nowych czlonków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Powrót