Raport bieżący nr 23/2013

06.06.2013

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

  • w dniu 31 maja 2013 r. 200 akcji po cenie 1,50 zł każda;
  • w dniu 03 czerwca 2013 r. 14 442 akcji po cenie 1,55 zł każda;
  • w dniu 04 czerwca 2013 r. 20 000 akcji po cenie 1,55 zł każda;
  • w dniu 05 czerwca 2013 r. 27 500 akcji po cenie 1,55 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Powrót