Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 37/2012 — 18.12.2012

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o nabyciu w dniach:    -

 • Raport bieżący nr 36/2012 — 14.12.2012

  Aneks do umowy znaczącej

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. z ATM S.A. umowy dotyczącej budowy i wyposażania

 • Raport bieżący nr 35/2012 — 04.12.2012

  Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły informacje o:    - nabyciu

 • Raport bieżący nr 34/2012 — 04.12.2012

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia od: prezesa Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot

 • Raport bieżący nr 33/2012 — 12.11.2012

  Realizacja zamówień o znaczącej wartości

  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Emitent)

 • Raport bieżący nr 32/2012 — 03.10.2012

  Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o transakcjach na akcjach Emitenta, których łączna

 • Raport bieżący nr 31/2012 — 02.10.2012

  Informacja o zmianach w ogólnej liczbie akcji w Spółce

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły informacje od spółki Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.,

 • Raport bieżący nr 30/2012 — 02.10.2012

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od: prezesa zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego

 • Raport bieżący nr 29/2012 — 17.07.2012

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego

 • Raport bieżący nr 28/2012 — 05.07.2012

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. działając na podstawie § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…),