Raport bieżący nr 9/2018

Raport bieżący nr 9/2018 — 10.09.2018 10:11

Podjęcie przez Zarząd uchwały o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnej z Atende S.A. do nowej spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 10 września 2018 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnej z Atende S.A. do nowej spółki zależnej („Spółka Zależna′). Podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z działalnością operacyjną, na Spółkę Zależną, zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 KSH. W Atende S.A. zostaną zachowane składniki materialne i niematerialne związane z funkcjami zarządczymi dla Grupy Kapitałowej Atende wraz z udziałami i akcjami w spółkach zależnych.

Głównym celem tych działań jest uporządkowanie struktury organizacyjnej oraz przyspieszenie rozwoju w Grupie Atende w zakresie integracji systemów teleinformatycznych. Reorganizacja otworzy nowe możliwości rozwoju w ramach Grupy Kapitałowej, konsolidacji rynku i pozyskiwania kapitału, co z kolei przełoży się na dalsze umocnienie pozycji rynkowej Atende S.A. w segmencie integracji systemów teleinformatycznych.

Podział Atende S.A. zostanie przeprowadzony zgodnie z planem podziału, który zostanie sporządzony i uzgodniony pomiędzy Spółką a Spółką Zależną oraz w zgodzie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami aktów wewnętrznych obu spółek. Zakończenie procedury podziału Spółki planowane jest na I połowę 2019 roku. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia podziału podejmą właściwe organy Spółki oraz Spółki Zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.