Raport bieżący nr 9/2017

Raport bieżący nr 9/2017 — 31.07.2017 14:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) informuje, że 31 lipca 2017 r. powziął informację o wyborze przez Komendę Główną Straży Granicznej w tym samym dniu oferty konsorcjum: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (Lider), Atende S.A., NASK S.A. i Integrated Solutions sp. z o. (razem „Konsorcjum′) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym „Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej′ część 1 zamówienia. W ramach części 1 zamówienia wykonawca zrealizuje dostawę urządzeń sieciowych (wraz z gwarancją, oprogramowaniem i licencjami) do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz przeprowadzi szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń.

Oferta Konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny: (cena - waga 60%, okres udzielonej gwarancji - waga 30% oraz czas wymiany uszkodzonego sprzętu - waga 10%).

Cena brutto złożonej oferty wynosi 44,5 mln zł, z czego cena za zamówienie podstawowe to 31,4 mln zł, a za zamówienie opcjonalne 13,1 mln zł. Wynagrodzenie łączne przypadające dla Emitenta wynosi 17,3 mln zł brutto, z czego 14,1 mln zł brutto z realizacji zamówienia podstawowego, a 3,2 mln zł z realizacji zamówienia opcjonalnego.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołań od wyboru oferty Konsorcjum. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych bądź, w przypadku niezłożenia odwołań przez uczestników postępowania przetargowego, po terminie składania odwołań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.