Raport bieżący nr 9/2012

Raport bieżący nr 9/2012 — 28.05.2012 15:00

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu 10 080 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ATM Systemy Informatyczne S.A.

Objęcie akcji nastąpiło w ramach podziału ATM S.A. w trybie art. 529 ust 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie). W dniu 24 maja 2012 roku w wyniku zapisania akcji na rachunkach inwestycyjnych, osoby będące akcjonariuszami ATM S.A. otrzymały akcje ATM Systemy Informatyczne S.A. w stosunku wymiany 1:1.

Szacowana wartość nabytych akcji przekracza równowartość w złotych 5.000 Euro.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych