Raport bieżący nr 7/2020

Raport bieżący nr 7/2020 — 25.06.2020 09:51

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 25 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2019. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,22 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 24 lipca 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 sierpnia 2020 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe