Raport bieżący nr 7/2016

Raport bieżący nr 7/2016 — 11.05.2016 16:21

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 11 maja 2016 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 6 541 801,92 zł pochodzącą z zysku neto Spółki za rok obrotowy 2015 wynoszącego 9 888 675,67 zł na wypłatę dywidendy. Oznacza to wartość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,18 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 28 czerwca 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 14 lipca 2016 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe