Raport bieżący nr 7/2015

Raport bieżący nr 7/2015 — 17.04.2015 12:36

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta - PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania jednostkowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2015 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.

Spółka PKF Consult sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów nr 477 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Spółka korzystała z usług spółki PKF Consult sp. z o.o. przy badaniu sprawozdań rocznych za lata 2013 i 2014 oraz przy przeglądzie sprawozdania za I półrocze 2014 r. Wcześniej, badania sprawozdań rocznych za lata 2011 i 2012 oraz przegląd sprawozdania za I półrocze 2013 r. przeprowadziła spółka PKF Audyt sp. z o.o., która 27 września 2013 r. została połączona ze spółkami PKF Consult, PKF Capital oraz PKF Tax tworząc PKF Consult sp. z o.o.

Umowa, do której zawarcia Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki, zostanie zawarta na okres jednego roku. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe