Raport bieżący nr 7/2012

Raport bieżący nr 7/2012 — 25.05.2012 17:00

Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie od osoby nadzorującej

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej (Ustawa o ofercie) oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie), Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 25 maja 2012 roku zawiadomienia od akcjonariusza oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Czichon o objęciu akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Objęcie akcji nastąpiło w ramach podziału ATM S.A. w trybie art. 529 ust 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie). W dniu 24 maja 2012 roku w wyniku zapisania akcji na rachunkach inwestycyjnych, osoby będące akcjonariuszami ATM S.A. otrzymały akcje ATM Systemy Informatyczne S.A. w stosunku wymiany 1:1.

Przed zmianą Pan Tadeusz Czichon nie posiadał żadnych akcji Spółki. Po zmianie Pan Tadeusz Czichon posiada 5 956 887 akcji zwykłych na okaziciela ATM Systemy Informatyczne S.A., stanowiących 16,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 956 887 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A.

Pan Tadeusz Czichon w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A. Pan Tadeusz Czichon nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje ATM Systemy Informatyczne S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji