Raport bieżący nr 6/2017

Raport bieżący nr 6/2017 — 29.05.2017 10:09

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 29 maja 2017 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 268 668,80 zł pochodzącą z zysku neto Spółki za rok obrotowy 2016 wynoszącego 7 303 178,36 zł na wypłatę dywidendy. Oznacza to wartość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,20 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 28 czerwca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 14 lipca 2017 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe