Raport bieżący nr 6/2012

Raport bieżący nr 6/2012 — 25.05.2012 16:00

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 488/2012 z dnia 25 maja 2012 roku postanowił wprowadzić z dniem 28 maja 2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela ATM Systemy Informatyczne S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ′PLATMSI00016′:

a) 1.524.000 akcji serii A,

b) 1.143.000 akcji serii B,

c) 2.266.865 akcji serii C,

d) 31.409.479 akcji serii D.

Wskazane wyżej akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ′ATMSI′ i oznaczeniem ′ASI′. Pierwsze notowanie akcji na rynku podstawowym nastąpi w dniu 28 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe