Raport bieżący nr 5/2020

Raport bieżący nr 5/2020 — 11.05.2020 12:34

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 r.

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2019, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącej z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 0,22 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 24 lipca 2020 r. jako dnia dywidendy oraz daty 10 sierpnia 2020 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2019 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.