Raport bieżący nr 5/2016

Raport bieżący nr 5/2016 — 04.04.2016 13:58

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Andrzeja Słodczyka z Zarządu Atende S.A. i pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Atende S.A. w związku z powierzeniem mu w Spółce funkcji Dyrektora Działu Rozwoju ds. Energetyki oraz powołała Jacka Forysiaka do Zarządu Atende S.A. i pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Atende S.A. ds. Technicznych.

Jacek Forysiak, ur. 1965 r., posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, magister inżynier (1991).

Przebieg pacy zawodowej:

1994-1997: inżynier sieciowy/kierownik projektu, ComputerLand,

1997-1998: dyrektor techniczny oddziału Warszawa, ComputerLand,

1998-1999: dyrektor oddziału Warszawa, ComputerLand,

1999-2003: dyrektor techniczny spółki, Computerland,

2003-2006: dyrektor projektu, dyrektor realizacji - pion telco, ComputerLand,

2006-2007: kierownik projektu, Softbank Serwis,

2008-2011: dyrektor ds. zarządzania projektami, JW Projan,

2011-2013: dyrektor działu zarządzania projektami, Atende S.A.,

od 2013: dyrektor pionu techniki, Atende S.A.

Jacek Forysiak posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu i budowaniu kompetencji technologicznych organizacji, zarządzaniu zespołami technicznymi oraz zarządzania programami i projektami IT. Budował i realizował strategię rozwoju firm integratorów branży ICT. Od 2005 r. posiada certyfikat PMP.

Jacek Forysiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe