Raport bieżący nr 5/2014

Raport bieżący nr 5/2014 — 21.05.2014 09:21

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki przeznaczenia z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 wynoszącego 10 160 963,56 zł kwoty w wysokości 5 451 501,60 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę przypadająca na jedną akcję w wysokości 0,15 zł.

Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową Spółki, która zakłada wypłacanie pomiędzy 30% a 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego, uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki. Zysk netto Grupy Atende przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w 2013 r. 11 291 767,18 zł, co oznacza rekomendację wypłaty dywidendy na poziomie 48,3% tego zysku.

Projekt uchwały Zarządu Spółki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2013 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe